23
feb
2024

Eindverslag ‘Denk Mee Over Sociaal Medisch Beoordelen (SMB)’

De consultatie die ruim een kwart jaar in beslag nam, omvatte vier interactieve fasen waarin ongeveer 500 deelnemers samenkwamen om strategieën te ontwikkelen voor het aanpakken van de wachttijden bij sociaal-medische beoordelingen. Deze slotrapportage biedt een overzicht van de hoogtepunten uit de vier fasen: Verkennen, Verrijken, Voorkeuren en Verdiepen.

Verkennen

Tijdens de initiële fase, genaamd Verkennen, wisselden de deelnemers van gedachten over de kernvraag 'hoe kunnen we de wachttijden voor sociaal-medische beoordelingen beheersen?' via acht leidende vragen. Het doel was om een breed scala aan perspectieven te verzamelen over dit vraagstuk. Deze uitwisseling leidde tot een veelheid aan reacties, die inzicht gaven in de zorgen, wensen, ideeën en verwachtingen die leven onder de deelnemers. De opbrengsten van deze fase werden samengevat in zes thema's voor verdere exploratie.

Verrijken

De tweede fase, Verrijken, nodigde uit tot het delen van ideeën en potentiële oplossingen gerelateerd aan de eerder geïdentificeerde thema's. De deelnemers brachten een breed scala aan ideeën, opinies en voorwaarden naar voren, die per thema werden samengevat en als uitgangspunt dienden voor de volgende stappen in het proces. Voor elk thema werden ongeveer zes tot zeven aandachtspunten geïdentificeerd, resulterend in een totaal van 34 aandachtspunten.

Voorkeuren

De derde fase, 'Voorkeuren', concentreerde zich op het verfijnen en focussen van de ideeën en oplossingen die tijdens de 'Verrijken' fase naar voren kwamen. Door de thema's aan te passen voor een betere aansluiting op de discussies, werden de verzamelde ideeën en oplossingen omgezet in een lijst van stellingen. De deelnemers werden vervolgens gevraagd om aan te geven welke van deze aandachtspunten zij het meest relevant vonden om verder te ontwikkelen, wat resulteerde in een lijst van zestien primaire aandachtspunten.

Verdiepen

In de vierde en laatste fase, Verdiepen, lag de focus op de concrete uitwerking en actieplanning van de zestien geselecteerde aandachtspunten uit de 'Voorkeuren' fase. Deze fase was gericht op het SMART formuleren van de actiepunten om zo tot een praktische en effectieve aanpak te komen.

Alle rapport inclusief het eindrapport zijn te downloaden via denkmeeoversmb.nl

NVvA
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken

Letselschadeslachtoffers moeten beschermd worden tegen malafide praktijken ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Toenemende fysieke klachten bij werknemers

Fysieke klachten onder werknemers lijken toe te nemen, met een aanzienlijk ...

NVvA
NVvA
Controledrift op de werkvloer

Het lijkt erop dat de controledrift op de werkvloer volledig uit de hand lo ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws