10
jan
2014

1 miljoen voor bestrijding psychosociale werkbelasting

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt dit jaar een miljoen euro uit voor de bestrijding van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het project start in april 2014 en duurt vier jaar. Elk jaar staat een thema centraal: voor 2014 is dat werkdruk, het door werkgevers en werknemers hoogst gerapporteerde arbeidsrisico. Dit thema loopt daarom vier jaar door. Volgend jaar staan daarnaast agressie, geweld en intimidatie op de werkvloer centraal. In het derde en vierde jaar krijgen de onderwerpen pesten, discriminatie en seksuele intimidatie meer aandacht.

Psychosociale arbeidsbelasting is al jaren een van de grootste arbeidsrisico’s, zo blijkt uit enquêtes onder werkgevers en werknemers en uit cijfermateriaal van het CBS. Afgelopen jaar was in bijna 50% van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid (tegen ruim 30% in 1998). Werk gebonden psychische aandoeningen vormen bovendien de meest voorkomende beroepsziekte. Asscher ziet de aanpak van PSA als een de grote uitdagingen voor de komende jaren. Vanwege de ingrijpende persoonlijke gevolgen en de vaak langdurige uitval uit het arbeidsproces, hebben werknemers en werkgevers beiden een groot belang om uitval door psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, zo stelt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever is daarom primair verantwoordelijk
voor de aanpak hiervan in het bedrijf. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Andere oorzaken die bijdragen aan PSA zijn bijvoorbeeld een verstoorde balans tussen werk en privé.

Werkstress leidt tot ongewenste gevolgen voor de gezondheid van werknemers zoals overspannenheid, depressie en burn-out. Ook de inzetbaarheid van de werknemer lijdt daaronder. Dat uit zich in verminderde productiviteit, ziekteverzuim en uitval.

Om deze doelstelling te bereiken zal de aanpak gericht zijn op:
- het vergroten van de bewustwording bij een breed publiek;
- het bevorderen van een cultuuromslag in bedrijven, waardoor het gesprek tussen werknemer en leidinggevende over deze onderwerpen vroegtijdig en op een goede manier mogelijk is, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden;
- het inzichtelijk maken van de opbrengsten van een goede PSA-aanpak, voor de werkgever (economisch, goed werkgeverschap) en de werknemer (gezondheid, inzetbaarheid);
het toegankelijk maken van beschikbare kennis en instrumenten voor werkgevers en werknemers.

De aanpak is primair gericht op werknemers en werkgevers. Daarnaast zet de minister in op partijen die deze doelgroepen ondersteunen of kunnen beïnvloeden zoals sectororganisaties, bedrijfsartsen, arbodiensten en verzekeraars. Los van dit alles kondigt de minister aan dat de Inspectie SZW actief gaat handhaven op PSA in de sectoren zorg, transport en logistiek, onderwijs en sociale werkvoorziening.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Enquête in het kader van het onderzoek naar technostress

Eerder kondigden we aan dat Noël Barnard onderzoek doet namens het Arbeidsd ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC Jaarverslag 2022 online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Een jaar waarin we we ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Onderzoek naar technostress van start

Frustraties op werk, omdat de computer het niet goed doet, honderden mailtj ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws