Onderzoeksprogramma

Het AKC heeft een onderzoeksprogramma “Professionalisering Arbeidsdeskundig handelen” dat zich richt op het totale werkveld van de arbeidsdeskundigen.

Het onderzoeksprogramma “Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen” (PAH) moet arbeidsdeskundigen faciliteren bij:

  1. Het verhogen van de kwaliteit van de uitvoering van hun werkzaamheden in de verschillende werkvelden binnen de driehoek Mens – Werk – Inkomen
  2. Het als beroepsgroep zelf ontwikkelen van kennis en handvatten voor het eigen handelen op basis van best practices
  3. Het aanscherpen van ervaren leemtes in kennis, vaardigheden en tekortkomingen in beschikbare analyse instrumenten of interventie instrumenten
  4. Het ontwikkelen en in de arbeidsdeskundige praktijk toetsen van gewenste analyse instrumenten of interventie instrumenten
  5. Het implementeerklaar opleveren van nieuwe kennisproducten

Hierin heeft AKC samen met de NVvA de doelstelling om evidence-based werken en methodisch handelen te vergroten. De kennisdriehoek is een schematische weergave hiervan.

De term evidence-based werken roept vaak een eenzijdig beeld op van het werken volgens wetenschappelijk bewezen methoden. Dat is niet wat evidence-based werken inhoudt.

Evidence-based werken is breder; het houdt in dat de professional in zijn of haar handelen drie verschillende kennisbronnen integreert, namelijk (zie AKC cahier 23):

1. Praktijkervaring en kennis

2. Wetenschappelijke kennis

3. Vragen, ervaringen en behoeften van cliënten, inclusief werkgevers

1. Praktijk- en ervaringskennis

Arbeidsdeskundigen hebben veelal een rijke uitvoeringspraktijk op basis waarvan zij weten wat werkt en handelen volgens eerder opgedane ervaringen. Ervaring in de praktijk opgedaan is te allen tijde actueel of vanuit het verleden (eerdere ervaringen).

2. Wetenschappelijke kennis

In wetenschappelijk onderzoek worden inzichten verzameld die op basis van dat onderzoek voorspellers zijn van wat werkt in welke situatie. De toevoeging van deze invalshoek is ook het toevoegen van nieuwe inzichten, toekomstontwikkelingen en vertalingen, waarmee dit perspectief actuele en toekomstgerichte input oplevert.

3. Vragen, ervaringen en behoeften van cliënten, inclusief werkgevers

De cliënt doet ervaring op in contact met arbeidsdeskundigen en kan vanuit die ervaring input geven wat wel en niet werkt of als prettig en helpend wordt ervaren.
De werkgever doet ervaringen op met casuïstiek van eigen medewerkers en bijdragen die arbeidsdeskundigen leveren.

Midden van de driehoek: evidence-based werken

De kritische reflectie op het eigen handelen en de afweging van de combinatie van wetenschappelijke modellen, werkervaring en ervaringen van cliënten met de specifieke situatie van de persoon en zijn/haar context, leidt tot evidence-based werken

Kenniscyclus

Toelichting:

Stap 1: De veldkennis agenda
De veldkennis agenda wordt opgebouwd uit kennisvragen/kennisbehoeften zoals die door de cliënten, arbeidsdeskundigen, werkgevers van de arbeidsdeskundigen en andere stakeholders worden geformuleerd.

Stap 2: Longlist
Deze veldkennis agenda vormt het uitgangspunt voor het opstellen van een longlist kennis/onderzoekagenda.

Stap 3: De concept onderzoekagenda
De programma-adviescommissie bespreekt de veldkennis agenda en adviseert over onderzoekbaarheid, type onderzoek en prioritering.

Stap 4: Vaststellen meer jaren onderzoeksagenda
De onderzoeksagenda wordt vervolgens besproken in het bestuur die de meerjaren onderzoeksagenda vaststelt.

Stap 5: De onderzoeksvragen
De programma-adviescommissie selecteert uit de vastgestelde meerjaren onderzoeksagenda  jaarlijks onderzoeksvragen, die vervolgens uitgezet worden naar partijen met de uitnodiging om een onderzoeksvoorstel te formuleren met subsidieverzoek.

Stap 6. Beoordeling ingediende subsidieverzoeken.
De programma-adviescommissie beoordeelt de onderzoeksvoorstellen en formuleert een advies.

Stap 7: Vaststellen gunning onderzoek
Het advies over de gunning van het onderzoek wordt besproken in het bestuur ter vaststelling.

Stap 8: Uitvoeren, begeleiden en resultaten van het onderzoek
Enkele leden uit de programma-adviescommissie nemen deel aan begeleidingscommissies van de onderzoeken en adviseren op inhoud.

Stap 9: Doorgeleiding kennis naar het veld – valorisatie

Stap 10: Pilottoepassing en implementatieonderzoek