Lopende onderzoeken

Het AKC laat diverse actuele onderzoeken uitvoeren die bijdragen aan de professionalisering van het arbeidsdeskundig handelen.

Re-integratie-inspanningen en RIV-toets (promotieonderzoek)

Door: Drs. Ilonka Eekhoudt (UWV en Tilburg University), Dr. Frans Slebus (UWV), Dr. Shirley Oomens (HAN University of Applied Sciences),Prof dr. Roland Blonk (TNO en Tilburg University)

De Wet verbetering poortwachter is ingevoerd om blijvende participatie van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen. In de praktijk blijkt dat werkgevers het lastig vinden om aan de voorwaarden van de Wet verbetering poortwachter te voldoen. In bezwaar geven werkgevers aan het oordeel van de RIV-toets als onduidelijk, onredelijk en onrechtvaardig te ervaren.

Doel van het onderzoek:
Een aangepast wegingskader RIV-toets voor arbeids- deskundigen, zodat bij werkgevers meer acceptatie van het RIV-oordeel en een positief leereffect op- treedt. Het bieden van meer handvaten voor arbeids- deskundigen bij het uitvoeren van de RIV-toets.

Klik hier voor de posterpresentatie van het onderzoek

De ontwikkeling en validatie van een beslissingsondersteunend model voor het voorspellen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in de arbeidsdeskundige praktijk

Door: Patricia Ots, Sander K.R. van Zon en Sandra Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Afdeling Gezondheidswetenschappen, Sociale Geneeskunde, Groningen), Karen M. Oude Hengel, Alex Burdorf, Suzan J.W. Robroek en Jolinda Schram (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam)
 

Doorwerken met een chronische aandoening is een steeds groter vraagstuk in de arbeidsdeskundige be- roepspraktijk. Advisering aan werkenden en werkgevers omtrent duurzame inzetbaarheid van werkenden met een chronische aandoening wordt steeds belangrijker.

Doel van het onderzoek

  1. Inzicht verkrijgen in welke werk-gerelateerde ken- merken relevant zijn voor het functioneren in werk en arbeidsuitval met een chronische aandoening en wat de invloed en wisselwerking ervan is met persoons- kenmerken en gezondheidsgerelateerde factoren.
  2. De verkregen kennis vertalen naar een bruikbaar beslissingsondersteunend model voor Arbeids- deskundigen, waarmee gerichte begeleiding kan worden ingezet.

Het project wordt begin 2021 opgeleverd.

Klik hier voor de posterpresentatie van het onderzoek

Methodiekbeschrijving Stichting Gezel

Door: Frans Hoebink, Aukje Smit en Tinka van Vuuren

Stichting Gezel voert het project ‘Zorgassistent-in-de- klas’ uit. Dit project bestaat uit leerwerkplekken in het primair onderwijs (PO) en een aangepaste mbo-2 opleiding Assistent dienstverlening en zorg. De zorg- assistenten-in-opleiding zijn in dienst bij Stichting Gezel en ontvangen een salaris. Het grootste deel van de VSO/PRO-jongeren die instromen bij Stichting Gezel werd door hun omgeving niet in staat geacht een mbo- 2 diploma te halen. De meesten lukt dit wel via Stichting Gezel. Doel van het onderzoek is om de vinger achter de werkwijze te krijgen en deze overdraagbaar te maken. Het project wordt begin 2021 opgeleverd.

Klik hier voor de posterpresentatie van het onderzoek

Leidraad arbeidsdeskundige rapportage

Projectleiders: Jose van Assem (UWV), Vincent Braun (AKC) i.s.m. Kernwerkgroep met arbeidsdeskundigen uit verschillende domeinen, Meeleesgroep met arbeidsdeskundigen en verschillende stakeholders, Shirley Oomens, lector arbeidsdeskundigheid, is nauw betrokken bij dit project

De arbeidsdeskundige rapportage is een van de onderwerpen binnen het onder- zoeksprogramma Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen 2020 - 2024. Doel van dit project is om mede vanuit de beroepsnorm te komen tot een Leidraad Ar- beidsdeskundige rapportage en een antwoord te geven op de vraag waar een goed arbeidsdeskundig rapport aan voldoet ten aanzien van vorm, inhoud, opbouw en communicatiestijl.
De breed gedragen Leidraad moet heldere indicatoren bevatten voor de kwaliteit van de beeldvorming, de oordeelvorming en de besluitvorming/advisering en het ge- bruik van (wetenschappelijke en juridische) kennisbronnen en instrumenten daarbij.
Het doel is deze leidraad ook te vertalen in een preferent format voor alle arbeids- deskundigen. Tot slot levert het project een onderbouwd advies op hoe de Leidraad en bijbehorende format(s) te implementeren.

De kernwerkgroep is begin oktober 2020 gestart. Een eerste concept van de Leidraad is in het najaar van 2022 opgeleverd aan de NVvA. Het implementatie- advies wordt verwacht in het najaar van 2023.

Klik hier voor de posterpresentatie van de leidraad.

Duurzaam Werk(t)! Een praktijkgericht onderzoek naar de bevorderende factoren van duurzame plaatsingen voor mensen met een arbeidsbeperking en de rol van arbeidsdeskundige expertise daarin

Door: Shirley Oomens (HAN), Nathan Hutting (HAN), Etty Wielenga-Meijer (HAN), Emma Vossen

Vanuit de overheid wordt steeds meer gewezen op het belang van aandacht voor de duurzaamheid van arbeidsplaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking, in plaats van het moment van plaatsing zoals nu in de praktijk veelal gebeurt. Mondjesmaat komt er onderzoek beschikbaar over hoe duurzame plaatsingen te creëren. Informatie richt zich vaak op specifieke doelgroepen (zoals Wajong) of is uitgevoerd in een relatief korte periode. Inzicht in duurzame plaatsingen, de eerste jaren na de plaatsing, bij een divers palet aan doel- groepen ontbreekt nog.

Klik hier voor de posterpresentatie van het onderzoek.