AKC Cahiers

AKC Cahier 23
Evidence-based werken door arbeidsdeskundigen
In dit Cahier is een verslag van onderzoek naar kennisgebruik en kennisbehoefte bij arbeidsdeskundigen. Hoe is het gesteld met het huidige kennisgebruik en hoe vinden de arbeidsdeskundigen dat zij hierin worden gefaciliteerd. Wat zijn de randvoorwaarden voor kennis- en interventie-implementatie. Wat moet men doen om evidence-based werken te borgen en verbeteren. Tevens bevat het cahier adviezen voor verbeteracties en een handreiking voor evidence-bases werken.

Naast het cahier is ook een leaflet gemaakt, met daarin een korte uitleg hoe evidence-bases werken in de praktijk werkt.

Gebruikers: Arbeidsdeskundigen, klantmanagers, HRM-ers en andere professionals, Werkgevers, Werkzoekenden, Arbodiensten, Re-integratiebedrijven, UWV en opleidingen AD.

AKC Cahier 22
Flexibele arbeid en de arbeidsdeskundige praktijk
In dit Cahier worden de resultaten van literatuuronderzoek naar de gevolgen van flexibele arbeidsvormen op Arbeidsinhoud, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen gepresenteerd. Die evidence based informatie is ook praktisch toegankelijk gemaakt met ‘De Keuzetool-Arbeidsflexibiliteit’. In ‘De Keuzetool-Arbeidsflexibiliteit’ zijn deze resultaten gerubriceerd naar Belemmerende en Bevorderende factoren per type arbeidsflexibiliteit, uitgesplitst naar de 4 A’s van arbeid. www.arbeidsdeskundigen.nl/akc/keuzetool

Gebruikers: Arbeidsdeskundigen, klantmanagers, HRM-ers en andere professionals, Werkgevers, Werkzoekenden, Arbodiensten, Re-integratiebedrijven, UWV en opleidingen AD.

AKC Cahier 21
Robotisering en de gevolgen voor arbeidsbelasting en het arbeidsdeskundig vak
Arbeidsdeskundigen krijgen bij de beoordeling van arbeidsbelasting en de advisering over de balans tussen belasting en belastbaarheid en advisering over passend werk steeds vaker te maken met robotvormen. Vast staat dat er met deze nieuwste technologie heel veel mogelijk is. Wat dit voor de werkende mens gaat betekenen – en specifiek voor mensen met beperkingen – daar gaat dit onderzoekscahier over.

Gebruikers: Arbeidsdeskundigen en andere professionals, Bedrijven, Arbo-diensten, Re-integratiebedrijven, UWV en opleidingen AD.

AKC Cahier 20
Eigen regie voor opleiding en werk biedt een Zelfmanagement-instrument voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis
Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum heeft ook in 2011 (AKC Cahier 1) en 2014 (AKC Cahier 12) studies laten uitvoeren naar de kansen op (duurzame) arbeidsparticipatie van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Dit is de vervolgstap om die kennis toegankelijk te maken voor de mensen met autisme, hun directe omgeving en de betrokken professionals.

Gebruikers: Arbeidsdeskundigen en andere professionals, UWV, Gemeenten, Bedrijven, Arbo-diensten, Re-integratiebedrijven en opleidingen AD.

AKC Cahier 19
De arbeidsdeskundige en het preventiedomein arbeid en gezondheid

Dit AKC Cahier biedt een inventarisatie van de mogelijkheden voor de beroepsgroep om meerwaarde te bieden in het preventiedomein zonder met andere professionals te concurreren.

Gebruikers: Arbeidsdeskundigen en andere professionals Bedrijven, Arbo-diensten, Re-integratiebedrijven en opleidingen AD.

AKC Cahier 18
Hoe vinden werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgever elkaar?

Sneller en vaker passende arbeid en een passende werk- en leeromgeving
In dit onderzoek heeft Regioplan Beleidsonderzoek voor het AKC onderzocht welke informatie nodig is voor het matchen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werk(gevers), welke informatie beschikbaar is en welke veelbelovende innovaties er zijn om de benodigde informatie te leveren.

Gebruikers: Arbeidsdeskundigen en andere professionals Bedrijven, UWV, Gemeenten, Re-integratiebedrijven en opleidingen AD.

AKC Cahier 17
Hoe werkt de Werkscan Eindevaluatie, mei 2015

Drie jaar lang is de introductie van de Werkscan gevolgd en geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de Werkscanvragenlijst werkenden inderdaad inzicht geeft in hun werkvermogen en tot actie aanspoort. Met name het Werkscangesprek zet aan tot het zelf nemen van actie om het werkvermogen te verbeteren. Van de werkenden die ook een gesprek voerden is de WAI-score toegenomen. Positieve resultaten die in mei 2105, via een AKC Ronde tafel debatdiner, zijn gedeeld met stakeholders.

Gebruikers: Verzekeraars, Arbo-diensten, Bedrijven en opleidingen AD.

AKC Cahier 16
Professionalisering arbeidsdeskundig handelen. Ontwikkeling van een training re-integratie keuzes, juni 2014/juni 2015

Te publiceren in 2015.

Gebruikers: UWV SMZ/Werkbedrijf, Gemeenten, Verzekeraars, Re-integratie bedrijven en opleidingen AD.

AKC Cahier 15
Implementatie en evaluatie van de bruikbaarheid van het Handboek arbeidsanalyse en herontwerp van werkprocessen, februari 2014/ juni 2015.

In het sociaal akkoord van april 2013 hebben werkgevers, werknemers en de overheid afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Wil deze ambitie slagen, dan zal de inrichting van arbeid en werkprocessen beter moeten aansluiten op de mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking.

Arbeidsdeskundigen willen hun kennis – samen met andere professionals in de keten mens, werk en inkomen – actief inzetten om werkgevers daarbij te helpen met de kennis over arbeidsanalyse en herontwerp van werkprocessen. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) heeft voor de methodiek arbeidsanalyse en herontwerp van werkprocessen een training laten ontwikkelen. Het AKC stelt deze training ter beschikking aan alle (arbeidsdeskundige) opleidingen om verder te ontwikkelen en aan te bieden als (na)scholing voor arbeidsdeskundigen.

Deze training is het vervolg op AKC cahier 5 uit 2011: Handboek arbeidsanalyse en herontwerp van werkprocessen.

Gebruikers: Gemeenten, UWV Werkbedrijf, Re-integratie bedrijven, zelfstandige AD-en opleidingen AD

AKC Cahier 14
Methodisch vaststellen van secundaire factoren bij re-integratie, oktober 2014

AKC-Cahier 3 “Van arbeidsgeschikt naar Werk” (2011) laat al zien dat secundaire beperkingen van cliënten vaak een belangrijke (belemmerende) rol spelen bij re-integratie. Dit onderzoek exploreert wat arbeidskundigen onder secundaire factoren verstaan en hoe die in kaart te brengen zijn en hoe de begeleidingsaanpak daar op kan worden afgestemd. De resultaten zijn gebruikt bij het opstellen van de NVvA Leidraad Participatie.

Gebruikers: UWV Werkbedrijf, Gemeenten, Re-integratie bedrijven, zelfstandige AD-en en opleidingen AD.

AKC Cahier 13A en 13B

Valideringloonwaarde methoden, juni 2014
Aanleiding voor dit onderzoek was de grote verschillen in loonwaarde bepaling door verschillende methoden in één zelfde cases. Samen met meerdere methoden is gekeken naar de verschillen in de aanpak en is een zes stappen basismethode ontwikkeld. Die stappen zijn vervolgens in een efficacy pilot met een RCT gevalideerd. De AKC methode is door de landelijke Werkkamer gehanteerd in de eerste validatieronde van loonwaarde systemen in Nederland, die in 2014 uitgevoerd is door Blik op Werk (BoW). Op basis van deze validering is de loonwaardengids met de gevalideerde methoden opgesteld door BoW voor de Gemeenten).


Gebruikers: Gemeenten, UWVWerkbedrijf, Verzekeraars, Re-integratie bedrijven, Arbo-diensten, zelfstandige AD, opleidingen AD en nascholing AD.

AKC Cahier 12
Autisme werkt, maart 2014.

Het onderzoek ‘Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis’ biedt professionals bruikbare sleutels om de arbeidsparticipatie van mensen met een autisme spectrum stoornis te vergroten. Dit bleek bij het gelijknamige congres op 4 juni jl. Circa tweehonderd professionals die dagelijks werken aan werk voor mensen met autisme zien goede mogelijkheden voor duurzame banen. Via zes deelstudies is wetenschappelijke kennis en praktijkkennis vergaard om goed zicht te krijgen op de kansen en belemmeringen voor duurzame arbeidsparticipatie bij normaal tot hoogbegaafde Wajongers met een Autismespectrumstoornis. Het onderzoek leidde tot concrete aanbevelingen om de kracht en mogelijkheden van deze groep beter te benutten, zoals een grotere rol van het sociaal netwerk, aandacht voor prikkelgevoeligheid en verbetering van de duurzaamheid van werk.

Gebruikers: UWV SMZ, Gemeenten, UWVWerkbedrijf, Verzekeraars, Re-integratie bedrijven, Arbo-diensten, zelfstandige AD, opleidingen AD en nascholing AD.

AKC Cahier 11

Hoe het werkt met de WerkScan, Tussenevaluatie na een jaar WerkScan, november 2013
De eerste pilot met de Werkscan is het gebruik van de Werkscan als tool geëvalueerd en dat leverde als conclusies op dat:
1. Werknemers het een prettig instrument vinden;
2. Werkscandeskundigen (getrainde AD-en) er goed mee kunnen werken;
3. Werknemers zeer tevreden zijn over de kwaliteit van het gesprek met de Werkscandeskundigen;

Vervolgens is de Werkscan breder ingezet en is de tweede fase van de evaluatie ingegaan. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd in AKC Cahier 17.

Gebruikers: Verzekeraars, Re-integratie bedrijven, Arbo-diensten, zelfstandige AD, opleidingen AD en nascholing AD.

AKC Cahier 10
Scan Werkvermogen werkzoekenden, oktober 2012

Deze Scan is instrument om de klant zelf te laten rapporteren over het gepercipieerde Werkvermogen en Zoekgedrag. Op basis van deze informatie kan beter aangesloten worden bij de kracht van de klant. Dat levert veelal effectievere en efficiëntere contacten met de klant op. Het eigenaarschap van het participatieplan bij de klant wordt daarmee beter geborgd.

Divosa heeft deze Scan Werkvermogen Werkzoekenden opgenomen in de in oktober 2013 verschenen “Werkwijzer Diagnose-instrumenten” voor klantmanagers van gemeenten in het kader van de participatie wet. De Scan Werkvermogen Werkzoekenden is ook en prominente tool in de NVvA Leidraad Participatie.

Gebruikers: UWV SMZ, UWV Werkbedrijf, Verzekeraars, Re-integratie bedrijven, Arbo-diensten, Zelfstandige AD, opleidingen AD, nascholing AD en Gemeenten.

AKC Cahier 9
Cultureel competente AD beroeps Uitoefening, oktober 2012

Het AKC cahier biedt inzicht in de huidige praktijkkennis over het omgaan met culturele achtergronden in re-integratie processen en legt een relatie tussen gewenste competenties en de competenties in het arbeidsdeskundig competentiedossier. Workshops op NVvA/AKC congres gegeven in 2011 en 2014.

Gebruikers: UWV Werkbedrijf, UWV SMZ, Verzekeraars, Jobcoach organisaties en Gemeenten.

AKC Cahier 8
Arbeidsdeskundig handelen bij verlies aan verdienvermogen na persoonsschade, september 2012

Een onderzoek naar arbeidskundige aanpak bij de inkomensschade vaststelling na persoonsschade. Dit is een kleine niche in de AD-markt, maar wel illustratief voor het vakkundig arbeidsdeskundig handelen. Expert bespreking op platform Letsel/AOV gehouden in 2013.

Gebruikers: Verzekeraars AOV/Letsel en Letselschade bedrijven.

AKC Cahier 7
WerkScan , juni 2012

In 2011 is op basis van een idee van de NVvA gestart met het ontwikkelen van een instrument dat de zelfregie van werkenden op duurzame inzetbaarheid stimuleert. In 2012-2013 is vanuit deze ambitie de online Werkscan tool gelanceerd. Daarvoor zijn 100 arbeidsdeskundigen opgeleid tot Werkscan-deskundige.

Totaal hebben tussen oktober 2012 en november 2014 al ruim 3500 werkenden de scan gebruikt.

Sectoren als Transport (Gezond Transport), De NV Metaal (de verzekeraar) en bedrijven als UWV, Heliomare, Zorginstellingen en veel kleinere MKB bedrijven hebben deelgenomen in de pilot. Daarnaast heeft een groep van 500-750 werkenden de scan zelf ingevuld via de openbare online site www.uwwerkscan.nl. De resultaten van de Werkscan zijn gepubliceerd in de AKC Cahiers 11 en 17.

Gebruikers: (Zorg)Verzekeraars, Arbo-diensten, zelfstandige AD-en en nascholing AD.

AKC Cahier 6
Arbeidsdeskundige methodiek gerealiseerde loonwaarde, mei 2012

Het beschrijven van de loonwaarde praktijk van arbeidsdeskundigen is de opstap geweest voor het project validering van loonwaarde systemen dat medio 2013 gestart is. Het vormde voor externe partijen de basis om AKC te positioneren als het kennisinstituut dat een landelijk loonwaarde valideringstraject ontwierp.

Druk bezocht AD college (120 deelnemers) in mei 2012 en thema in expertmeting met stakeholders;.

In 2012 leidde dit tot de uitnodiging van SZW om in de bundel “Investeren in Participeren”, van het Kennisplatform Werk en Inkomen, het hoofdstuk over loonwaarde bepaling te schrijven. (april 2013)

Daarnaast verzorgt AKC een module in de leergang van Divosa Investeren in Participeren.

De resultaten van het loonwaarde valideringsproject zijn gepubliceerd in de AKC Cahiers 13A en 13B.

Gebruikers: UWVWerkbedrijf, Verzekeraars, Re-integratie bedrijven, Arbo-diensten, zelfstandige AD-en opleidingen AD, nascholing AD en Gemeenten.

AKC Cahier 5
Arbeidsanalyse proces Herontwerp, november 2011

Trainingsboek voor aanpassen van werkprocessen al basis voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. Het betreft een basale arbeidsdeskundige aanpak, geschikt voor training van arbeidsdeskundigen. In regio Limburg van UWVWerkbedrijf zijn in 2013 21 arbeidsdeskundigen en werkcoaches getraind in de methodiek en hebben zij herontwerpadviezen uitgebracht aan werkgevers. Werkbedrijf heeft langs deze weg het herontwerp advies opgenomen in de werkgevers dienstverlening. De resultaten van deze training staan in AKC Cahier 15 gepubliceerd in juli 2015.

Workshops op NVvA/AKC congres gegeven in 2011 en 2014.

Gebruikers: UWV Werkbedrijf, Verzekeraars, Re-integratie bedrijven, Arbo-diensten, zelfstandige AD-en, opleidingen AD, nascholing AD en Gemeenten.

AKC Cahier 4
Praktijk gids re-integratie Keuzes

Reflectie document - op basis van het ICF model - voor training van arbeidsdeskundigen, welke factoren bepalend zijn voor hun keuze proces bij het re-integratie doel en middel.

Workshops op AKC congres gegeven in 2011 en vervolgens in 2013 een pilot met een training gedaan. De resultaten daarvan staan in AKC Cahier 16.

Gebruikers: Opleidingen AD, Na scholing AD, UWV Werkbedrijf, Verzekeraars en Re-integratie bedrijven.

AKC Cahier 3
Van Arbeidsgeschikt naar Werk, november 2011

Multi problematiek wordt veelal bepaald door zogenaamde secundaire factoren. Dit onderzoek heeft de bodem gelegd voor de ontwikkeling van het instrument Scan Werkvermogen Werkzoekenden (AKC cahier 10) en de op zelfregie gerichte coaching aanpak (AKC cahier 14). Ook de leidraad Participatie heeft hier op voortgeborduurd.

Gebruikers: UWV Werkbedrijf, Verzekeraars, Gemeenten, Re-integratie bedrijven, opleidingen AD en nascholing AD.

AKC Cahier 2
AD Voorbeeld Casuïstiek; november 2011

Arbeidsdeskundige voorbeeldcasuïstiek is de pendant van medi-prudentie voor verzekeringsartsen en jurisprudentie van juristen. AD-VC is een belangrijke schakel in het kader van professionalisering van het arbeidsdeskundig handelen. Inmiddels zijn 35 UWV-AD-en en 15 private AD-en opgeleid als trainer. In de AD-VC kennisdossier staan augustus 2015 20 cases.

Gebruikers: UWV SMZ/Werk/B&B, Gemeenten, Verzekeraars, Re-integratie bedrijven, Arbo-diensten en zelfstandige AD-en.

AKC Cahier 1
Voorspellende factoren Voor arbeidsparticipatie van Wajongers met een autisme spectrum stoornis; november 2010.

Dit onderzoek heeft geleid inzicht in de bevorderende factoren voor arbeidsparticipatie. Het persbericht UWV/AKC kreeg ruim aandacht in 2011. Daarnaast meerdere malen presentaties op UWV Kennisbijeenkomsten en profilering UWV als specialist Wajong. Op verzoek van UWV is in 2011 een breder vervolgonderzoek gestart en afgerond in 2014. Publicatie AKC Cahier 12 januari 2014 en congres UWV/AKC Wajong en Autisme juni 2014. In mei 2015 is hier een vervolg aangegeven met de opdracht een praktische checklist autisme en arbeid te ontwikkelen voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen.

Gebruikers: UWV als Wajong expert, re-integratie bedrijven, AD-opleidingen en Gemeenten.