AD Voorbeeld Casuïstiek

 1. Het leren van elkaar middels casuïstiek bespreking is al decennia een van de onderdelen van de kwaliteit- en professionaliseringsketen van de arbeidsdeskundige beroepsgroep. Goede casuïstiek kan een waardevolle bron zijn om van te leren en voor het op peil houden van vakbekwaamheid en kennis. Om op het gebied van het professioneel handelen te blijven leren is het voor arbeidsdeskundigen belangrijk om van elkaar feedback op hun werkwijze te krijgen. Door het krijgen en geven van die feedback kan gedrag effectiever worden, de oordeelsvorming kwalitatief worden verbeterd en de arbeidssatisfactie vergroot worden. Binnen de Onderlinge Toetsing (OT) groepen, maar ook tijdens het dagelijkse werk van de arbeidsdeskundige bespreken collega arbeidsdeskundigen hoe ze een casus hebben aangepakt. Collega’s leren van elkaar en zoeken naar nieuwe wegen om hun vak uit te oefenen.

Het is nog niet eenvoudig om voor die kennisuitwisseling goede (voorbeeld) casuïstiek te ontwikkelen. Het vak van arbeidsdeskundige wordt immers divers uitgeoefend en er is nog weinig wetenschappelijke literatuur voor de onderbouwing van het vak. Bij de beoordeling van een cliënt hangt veel af van de eigen, professionele werkwijze van de arbeidsdeskundige. Het gaat daarbij niet alleen om kennis. Mensen en situaties verschillen en daarom is iedere zaak in zekere mate uniek.

Binnen de arbeidsdeskundige beroepsgroep zijn meer dan 100 OT-groepen. Collega’s leren daar van elkaar en zoeken naar nieuwe wegen om hun vak uit te oefenen. De kenmerken van Onderlinge Toetsing zijn volgens Hobeon SKO:

 • probleemgerichte bespreking van vakinhoudelijke vraagstukken en van de eigen en elkaars wijze van werken
 • systematische en kritische evaluatie door een aantal beroepsgenoten onderling met behulp van daartoe door de groep gemaakte afspraken en aanvaarde normen.
 • met als doel om de wijze van handelen gericht te verbeteren.

De beroepsgroep heeft samen met het AKC - in de lijn van Onderlinge toetsing, de methode van de “Arbeidsdeskundige Voorbeeld Casuïstiek” laten ontwikkelen. Deze systematiek is speciaal voor de beroepsgroep ontwikkeld in samen werking met TNO Arbeid en Gezondheid en UMCG. Die methode voegt extra dimensies toe aan de bestaande manier van kennisuitwisseling in OT-groepen.

 • aanscherping kennisvraag of leervraag bij te bespreken casuïstiek;
 • feedback van externe deskundigen via het AKC buiten de OT-groep;
 • inschakeling van wetenschap via het AKC om beschikbare evidence en literatuur te ontsluiten;
 • gebruik van bestaande evidence;
 • publicatie van de casussen en de antwoorden van de wetenschap voor de gehele beroepsgroep in dit Kennisdossier.

De systematiek van Arbeidsdeskundige Voorbeeld Casuïstiek kan een OT-groep inzetten in het professionaliseringstraject van de werkwijze van de OT groep.

Kennismaken met Arbeidsdeskundige Voorbeeld Casuïstiek kan op twee manieren.

 1. Je kan kennisnemen van de reeds ontwikkelde Arbeidsdeskundige Voorbeeld Casuïstiek. De reeds beschikbare casuïstiek staat in dit kennisdossier.
 2. Je kan ook deelnemen aan één van de 'Train de Trainer' trainingen in Arbeidsdeskundige Voorbeeld Casuïstiek. Dan maken arbeidsdeskundigen samen met collega’s zo’n voorbeeld casus. Na de training kan de arbeidsdeskundige de methode dan weer introduceren in de eigen of andere OT-groepen. Elk jaar starten er op twee momenten trainingen. Wil je weten wanner stuur dan en mail naar AKC@arbeidsdeskundigen.nl onder vermelding van Training AD-VC.

Een voorbeeldcasus bestaat uit vier onderdelen:

 • vignet: een korte samenvatting met de kennisvragen en zoekwoorden;
 • de ingekorte oorspronkelijke arbeidsdeskundige rapportage;
 • een beschouwing van de groep arbeidsdeskundigen die de voorbeeldcasus inbrengt;
 • antwoorden (via het AKC) van wetenschappers/experts op de kennis- en leervragen.

OT-roepen die aan de slag willen met de methodiek wordt geadviseerd twee of drie arbeidsdeskundigen te laten deelnemen aan de 'Train de Trainer' training. Daar zijn certificeringspunten mee te verdienen. Voor meer informatie mail naar AKC@arbeidsdeskundigen.nl.

De beschikbare casussen zijn met name geschreven door groepen arbeidsdeskundigen die de 'Train de Trainer' training in Arbeidsdeskundige Voorbeeld Casuïstiek volgden. De beschikbare casussen hebben betrekking op:

 • toetsing van re-integratie inspanningen;
 • claimbeoordeling, voorzieningen aanvragen;
 • de aanpak van re-integratie;
 • herplaatsing bij de eigen werkgever.

Casuïstiek over preventie, duurzame inzetbaarheid en verzuim ontbreekt nog. Aanvullingen zijn welkom. Het streven is om voor alle velden van het AD-vak voldoende casuïstiek te maken.

2018

 1. Het schatten van de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van de polisvoorwaarden AOV vereist als eerste stap het vaststellen van de uitgangspunten.
 2. Re-integratieverplichting van een werkgever, die eigenrisicodrager Ziektewet is, na beëindiging van een tijdelijk dienstverband
 3. Mantelzorg als re-integratie inspanning
 4. Voorzieningen in relatie tot disproportionaliteit:‘Wat mag het kosten?’

2017

 1. Casusbeschrijving Klachtcontingente re-integratie bij kanker?
 2. Aandacht voor de impact van verlies op re-integratie
 3. Balanceren op het snijvlak van integriteit, professionaliteit en zakelijkheid
 4. Hoe om te gaan met re-integratieverplichtingen WVP bij de doelgroep Participatiewet (klant met Wajong-uitkering)?
 5. Duurzame inzetbaarheid van een werknemer met een eerder niet onderkende persoonlijkheidsstoornis

2016

2015

 1. Preventie- en re-integratieaanpak bij ADHD: Wat werkt?
 2. Verslavingsproblematiek en re-integratie; Wat werkt volgens de wetenschap?
 3. Vaststellen regime jobcoaching: Grens werk gerelateerde en privé problematiek
 4. De rol van persoonlijke en externe factoren: Re-integratie bij agressieproblematiek en beperkt empathisch vermogen.
 5. Inzetten werkervaringsplaats voor chronisch zieken: Onderzoeken van de grens van ambitie en mogelijkheden.
 6. Re-integratie in eigen functie: Werknemer met leeftijdsgebonden progressieve aandoening.
 7. Doof geboren werknemer: coping en psychische belastbaarheid op leeftijd.

2014

 1. Aanpak re-integratie inspanningen: oudere werknemer met eenzijdige werkervaring en fysieke beperking. (Stoffeerder 60+)
 2. Argumentatie werkgever voor onbevredigemd re-integratie resultaat: Wanneer is sprake van een deugdelijke grond?
 3. Inzet vrijwilligerswerk voor arbeidsparticipatie: Kans of belemmering?
 4. Re-integratieverplichting spoor 2: Wanneer moet werkgever spoor 2 starten, bij zicht op volledige hervatting in eigen werk? (50-55 jarige (dialyse)verpleegkundige)

2012-2013

 1. De Bloedprikster : Herplaatsing van een oudere vrouwelijk werkneemster bij de eigen werkgever
 2. Beoordeling spoor 2/RIV : De toetsing van re-integratie inspanningen van de werkgever (lasser)
 3. Duurzame herplaatsing in de zorg (vrouw >40) met verzuimhistorie: Hoe weeg je prognose mee in de herplaatsing?
 4. Taakdeling en verplichtingen werkgever: Wat kan er van en werkgever geëist worden als het gaat om jobcrafting, jobcarfing.
 5. Beoordeling re-integratie inspanningen van werkgever: Spanning deskundigen oordeel en RIV toetsing bij een productie medewerker.

2010-2012

 1. Arbeidsindicatie: voor jonge vrouw met ADHD
 2. Passend werk: voor activiteitenbegeleidster op leeftijd met milde rug problematiek
 3. Aanvraag WIA: op basis van neurologische aandoening
 4. Aanvraag WIA: oudere apothekersassistente met surmenageklachten
 5. Aanvraag WIA: oudere monteur met hart- en nierklachten

AD-VC zorgt voor een aanvulling op het werk van een arbeidsdeskundige die veelal individueel actief is. De arbeidsdeskundige vindt hier voorbeelden van de behandeling van gevallen, die een verwantschap hebben met de casus waarmee de arbeidsdeskundige bezig is. Uit de commentaren blijkt wat de wetenschap en collega’s van zo’n casus vinden. Ook kan de arbeidsdeskundige inspiratie opdoen over hoe hij zijn casus kan aanpakken.


Om de Arbeidsdeskundige voorbeeldcasuïstiek (AD-VC) op gang te krijgen heeft de NVva het AKC gevraagd de 'Train de Trainer' training te ontwikkelen en te verzorgen. In deze training wordt de hele cyclus van het samenstellen van een voorbeeldcasus doorlopen en worden samen enkele voorbeeld casussen opgesteld. Deze cursus is bedoeld voor (vice)voorzitters of actieve leden van OT-groepen en legt de fundamenten voor een effectieve en efficiënte toepassing van AD-Voorbeeld Casuïstiek. OT-groepen leren met dit professionalisering instrument best practices vast te leggen en de moeilijkere gevalsbehandeling casuïstiek te systematiseren en te voorzien van expertadviezen. Praktijkkennis die nu versnipperd aanwezig is in organisaties en de losse arbeidsdeskundigen in het veld, komt gestructureerd beschikbaar in een herkenbare vorm. Arbeidsdeskundigen die de trainingen afgerond hebben worden de ambassadeurs: van de AD-VC. Zij gaan hun collega’s aan sporen en helpen om tot voorbeeld casuïstiek te komen.

TERUG NAAR kenniscentrum

Inhoud van het dossier