4 februari 2019

NVvA stuurt brief inzake loondoorbetaling aan Ministerie SZW

‘’Iedereen doet mee’’ is ons motto en ambitie. Wij zien hoe belangrijk het is dat mensen participeren in de maatschappij. Passend werk is een medicijn voor iedereen die om welke reden dan ook arbeidsongeschikt is en (even) niet meer kan werken. Om dit voor werkgevers en werkenden te bereiken willen wij meewerken aan een goede uitvoering van de door u voorgestelde wijzigingen in uw brief. Wij dragen u daarbij de volgende oplossingen aan voor de eerste twee ziektejaren, de fase daarna en de samenwerking en deskundigheidsbevordering van professionals.

Eerste twee ziektejaren
Werkgevers en werkenden zijn gebaat bij het voorkomen en (snel) herstellen van de disbalans belasting en belastbaarheid bij ziekte, ongeval of gebrek. De menskant speelt daarbij een rol: wat is de belastbaarheid voor deze persoon nu en in de toekomst. Maar ook de werkkant is belangrijk: wat is passend werk gegeven de belastbaarheid en de belasting die werk met zich meebrengt, zeker in een situatie van arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Een optimaal opbouwen en afstemmen van de perfecte match tussen mens en werk in het proces van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is cruciaal. De kwaliteit van de dienstverlening van de samenwerkende professionals in de keten om dat te bereiken is voor werkgever en werkende een belangrijke voorwaarde. Wij doelen daarbij onder andere op de tandem bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.

Wij pleitten al eerder voor een nieuw analysemoment bij verzuim, waarbij passend werk centraal staat en inzicht en advies in de belastbaarheid van mensen voor handen is. Heel vaak is niet alleen ziekte de oorzaak van de ziekmelding, maar spelen ook andere factoren een rol. Dat vraagt bij (problematisch) verzuim om een onderbouwde analyse van mens, werk en omgeving (met behulp van het schema van International Classification of Functioning, Disability and Health) en een onderbouwd advies over oplossingen o.a. in het te verrichten werk. Wij voorzien in de toekomst een vast en vroeg contactmoment met een arbeidsdeskundige bij de probleemanalyse. De arbeidsdeskundige adviseert dan op grond van de scherpe analyse van de bedrijfsarts over aard en duur van de belastbaarheid van de werkende. Dat vertaalt de arbeidsdeskundige voor de werkgever en de werkende in mogelijkheden om werk aan te passen aan de aard van de belasting en de uitoefengingsduur. Daarbij adviseert de arbeidsdeskundige over werkvoorzieningen, aanpassingen van het werk en andere beïnvloedbare factoren. Wij passen werk aan de mens aan, bij voorkeur bij de eigen werkgever. De arbeidsdeskundige is ook de expert in het onderzoeken van de re-integratiekansen als het eigen werk niet haalbaar is en de mogelijkheden, hoe ingewikkeld soms ook, in het tweede spoor bij een andere werkgever. Ons uitgangspunt is om samen met de bedrijfsarts zo vroeg als mogelijk een helder advies te geven aan werkgever en werkende. Wij denken en doen dan ook graag mee in de ontzorg polis MKB en tweede spoor pilots die u voorstelt.

U stelt in uw brief dat 85% van de inhoudelijke loonsancties het niet, te laat of verkeerd oppakken van de re-integratie door de werkgever betreft. Met het hierboven aangegeven tijdige advies over de mogelijkheden in werk door de arbeidsdeskundige kan dit percentage aanzienlijk dalen.

Vanaf twee ziektejaren
Wanneer de re-integratie in de eerste twee jaren toch niet goed gaat, is er het vangnet van de WIA voor werkenden. U stelt voor het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) van de werkgever leidend te maken om zo de werkgeversdrempels te beslechten. De RIV-toets zal dan volledig uitgevoerd worden door arbeidsdeskundigen van UWV.

De RIV-toets is van invloed op zowel de werkgever (al dan niet sanctie/ontslag) als de werkende (al dan niet ontslagbescherming en verdere re-integratieverplichtingen van de werkgever). De arbeidsdeskundigen zien het dan ook in het belang van een bestendige lijn voor werkgever én werkende dat zij straks bij vragen en twijfel over de RIV ook de verzekeringsarts kunnen consulteren.
Om de arbeidsdeskundige van UWV de toets goed te kunnen laten uitvoeren adviseren wij u ook om een RIV-toets voortaan vergezeld te laten gaan van een arbeidsdeskundig actueel onderzoek over de eerste twee ziektejaren. Zo krijgt de arbeidsdeskundige van UWV niet alleen inzicht in de medische component, maar ook in de re-integratie inspanningen en (mogelijkheden in) werk component. Dit alles zal ons inziens het proces van de toets versnellen en de kwaliteit van het besluit verbeteren.
Wij zien een aantal uitdagingen voor de keten: bedrijfsarts, arbeidsdeskundige in het private domein, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige in het publieke domein binnen de keten om tot een goede toets te kunnen komen. Die uitdagingen hebben te maken met verschillende verantwoordelijkheden, (actuele) kennis, overdracht van goede informatie, privacy, toegankelijkheid en communicatie. De arbeidsdeskundigen in het private en publieke domein zullen nauwer moeten gaan samenwerken. Vanuit de beroepsvereniging kunnen we daar leidraden voor ontwikkelen.

Samenwerking en deskundigheidsbevordering
Ons uitgangspunt is dat werkgever en werkende ingeval ziekte, ongeval of gebrek, goed, snel en adequate ondersteund worden in het vinden van een goede oplossing. De samenwerking in de keten tussen professionals om tot een goede uitvoering te komen zien wij als een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van uw voorstellen.
Wij onderschrijven de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op de ketendienstverlening, het toewerken naar gezamenlijke doelen, duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden vanuit verschillende disciplines en een stimulerende context. Wij zien de meerwaarde van gezamenlijke casuïstiek bespreking, een keten brede kennisagenda, en (nieuwe) richtlijnen en leidraden gericht op deskundigheidsbevordering van de beroepsgroepen. Wij gaan daarover graag met u in gesprek en kunnen op verschillende thema’s ook initiatief nemen.
Arbeidsdeskundigheid is een zelfstandige beroepskwalificatie. De onafhankelijkheid en professionaliteit is geborgd in certificering en registratie met een beroepsnorm en onafhankelijke tuchtrechtspraak via de Stichting Register Arbeidsdeskundigen. De afgelopen tien jaren is de kennis van het vak voorzien van wetenschappelijke onderbouwing vanuit het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten