26 februari 2020

Innovatie voor jonge professionals - een initiatief in het kader van het programma Verbetering Kwaliteit Poortwachtersproces

Samenvatting

Het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van werknemers door het ontwikkelen van kennis en het stimuleren van implementatie en borging van kennis. Het programma is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgesteld. Bij de ontwikkeling ervan is het veld geraadpleegd en is overlegd met het ministerie. De doelgroepen van dit ZonMw-programma zijn bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, hun beroepsverenigingen en opleidingen (WO en HBO), werkgevers, werknemers, arbodiensten en re-integratiebedrijven.

Het programma draagt met onderzoek, (door)ontwikkeling van beloftevolle initiatieven en stimuleren van implementatie van kennis bij aan de beantwoording van een viertal beleidsvragen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De eerste twee vragen betreffen de uitvoering van de RIV-toets; de andere twee de verbetering van de re-integratie van de zieke werknemer. Deze beleidsvragen zijn verbonden aan het alternatieve pakket voor de Regeerakkoordmaatregelen Loondoorbetaling bij ziekte dat het kabinet in overleg met werkgevers en werknemers heeft opgesteld.

Dit programma biedt ruimte voor de financiering van behoeften van het veld zoals naar voren gekomen in de raadpleging en stemt, waar passend en mogelijk, af met inspanningen van andere initiatieven zoals de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. De looptijd van het programma is van 2020 tot en met 2025. Het betreft een tijdelijke stimulering voor de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces. Het beschikbare budget voor het programma is € 10 mln.

Dit is een programma op hoofdlijnen. De vertaling van deze hoofdlijnen naar concrete prioriteiten en randvoorwaarden vindt plaats in overleg met de programmacommissie en in afstemming met de opdrachtgever. De subsidieoproepen vermelden vervolgens deze prioriteiten en randvoorwaarden alsmede de criteria waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen. De tekst van de subsidieoproep is voor de indieners leidend.

Resultaten

Met het ZonMw-programma verwachten we een toetsingskader op te leveren dat bevordert dat de belastbaarheid van de werknemer op eenduidige wijze beoordeeld wordt door bedrijfsartsen en verzekeringsartsen en dat toepasbaar is voor arbeidsdeskundigen om de belastbaarheid te duiden. Voor inzet en gebruik van het toetsingskader worden een procesbeschrijving en samenwerkingsafspraken tussen genoemde professionals ontwikkeld, alsmede gezamenlijke onderwijsmodulen en gezamenlijke casuïstiekbesprekingen. Deze resultaten dragen bij aan de beantwoording van de eerste twee beleidsvragen over de uitvoering van de RIV-toets van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het programma levert voorts inzicht in bevorderende en belemmerende factoren voor versterking van re-integratiegerichte begeleiding en in aangrijpingspunten voor verbetering van re-integratie van zieke werknemers en versterking van eigen regie. Deze resultaten dragen bij aan de beantwoording van de derde en vierde beleidsvraag van het ministerie over de verbetering van de re-integratie. Het programma levert voorts richtlijnen en leidraden op en bevordert samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs en stimuleert de duurzame borging daarvan. Door middel van samenwerking rond concrete activiteiten, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een gezamenlijke kennisagenda, richtlijnen of scholing wordt een eerste stap gezet op weg naar een duurzame kwaliteits- en innovatiecyclus voor het poortwachtersproces en re-integratie van zieke werknemers.

Programmalijnen

Het ZonMw-programma heeft twee programmalijnen:

1. Professionalisering poortwachtersproces

2. Verbetering re-integratieproces

In beide lijnen zijn er subsidiemogelijkheden voor onderzoek en (door)ontwikkeling. Aandacht voor kennisverspreiding en implementatie zal in alle projecten opgenomen moeten zijn.

De thema’s binnen programmalijn 1 zijn:

- Multidisciplinaire richtlijnen en leidraden

- Toetsingskader

- Onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekbespreking

De thema’s binnen programmalijn 2 zijn:

- Versterking eigen rol zieke werknemer

- Bevordering re-integratiegerichte aanpak

- Facilitering van arbeidsorganisaties

Ook geeft het programma een tijdelijke impuls aan het veld voor de ontwikkeling van een kwaliteits- en innovatiecyclus met de taken ontwikkelen, toetsen, verspreiden, gebruiken en borgen van kennis. Deze impuls is te zien als eerste stap naar duurzame borging.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten