1 februari 2019

Handreiking Traumatisch hersenletsel en letselschadebehandeling van de Letselschaderaad

De NVvA is zeer nauw betrokken geweest bij een tweetal handreikingen die onlangs zijn ingevoerd. De eerste betreft de handreiking zorgschade die op 1 januari 2018 is ingevoerd en de tweede betreft de handreiking traumatisch hersenletsel die vanaf november 2018 wordt toegepast. Bij beide handreikingen heeft de NVvA gefungeerd als voorzitter en heeft daarnaast een belangrijke bijdrage geleverd aan het schrijven van beide handreikingen.

Met het in werking treden van de handreikingen is het werk niet afgerond, integendeel. Vooral de handreiking zorgschade krijgt nog een vervolg in de vorm van een financiële paragraaf. Tevens is het een levend document dat periodiek wordt herijkt en wordt aangepast aan de ontwikkelingen. De werkgroep die gewerkt heeft aan de handreiking zorgschade is nog altijd actief en komt nog periodiek bij elkaar.

Sinds 2013 bekleedt de NVvA een zetel in het platformoverleg van de Letselschaderaad. De beroepsgroep arbeidsdeskundigen is vanaf dat moment actief betrokken bij het verbeteren van het schaderegelingsproces. Vanaf het begin wordt de zetel bekleed door Erwin Audenaerde, arbeidsdeskundige bij Heling & Partners.

De NVvA is op diverse manieren betrokken bij belangrijke ontwikkelingen in de branche personenschade. Zo wordt momenteel een actieve bijdrage geleverd aan de werkgroep beroepsziekten. Daarnaast zijn arbeidsdeskundigen betrokken bij het opstellen van richtlijnen en normen en het onderhouden daarvan. De NVvA c.q. de arbeidsdeskundigen hebben een vaste plaats in de werkgroep normering van de Letselschaderaad.

De handreiking traumatisch hersenletsel is onlangs ingevoerd. De komende tijd zal hier ervaring mee worden opgedaan en ook dit document zal zich in de loop der tijd verder moeten ontwikkelen.

De NVvA vindt het belangrijk om vanuit de eigen deskundige achtergrond een bijdrage te leveren wat ten goede komt aan slachtoffers van ongevallen.

Deze handreiking is bestemd voor alle letselschadeprofessionals die betrokken zijn bij de afhandeling van letselschadezaken (letselschadebehandelaars of –regelaars en belangenbehartigers, medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en overige experts) en is opgesteld om afspraken te maken over een betere aanpak van letselschadebehandeling bij traumatisch hersenletsel. Vanuit de slachtofferorganisaties wordt gesignaleerd dat traumatisch hersenletsel niet altijd herkend en erkend wordt. Zij geven aan dat dit aanleiding kan zijn voor discussies in de schadeafwikkeling. Zij geven aan dat de dagelijkse praktijk rond mild hersenletsel dit aantoont. De werkgroep ‘Naar een betere behandeling van Traumatisch Hersenletsel’ heeft deze handreiking opgesteld in opdracht van De Letselschade Raad. De handreiking bevat een korte checklist, een toelichting en een knelpuntenanalyse.
Klik hier voor de volledige handreiking.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten