19 september 2018

Overzicht maatregelen SZW uit regeerakkoord

Een overzicht van voorgenomen maatregelen aangaande sociale zaken en werkgelegenheid uit het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'.

De Eerste en Tweede Kamer moeten de genoemde maatregelen in de vorm van wet- en regelgeving eerst nog goedkeuren. Daarna worden de ingangsdata officiëel bekendgemaakt en pas dan zullen deze daadwerkelijk van kracht worden.

WIA

 • Enkele maatregelen om de kans op het vinden van een baan te vergroten en daarmee het beroep op de WIA te verminderen: In de eerste 5 jaar na het aanvaarden van een baan, is er geen toetsing of het verdienvermogen van de werkhervatter is gewijzigd.
 • Bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid zal de eis dat er 3 functies te vinden moeten zijn die betrokkene zou kunnen vervullen en dat elk van deze 3 met ten minste 3 (9 in totaal) vertegenwoordigd is, worden aangepast. Straks moeten er nog steeds negen arbeidsplaatsen te vinden zijn, maar ongeacht de verdeling over aantallen functies.
 • Voor mensen in de WGA 80-100 die nog kunnen werken gaat hetzelfde regime gelden als in de WGA- 35-80. Dit betekent dat zij recht hebben op de loonaanvullingsuitkering als zij 50% van de resterende verdiencapaciteit benutten.
 • Er start een experiment met een scholingsaanbod voor mensen bij wie scholing medisch gezien haalbaar wordt geacht. Dit vergroot de kans om een baan te vinden en kan leiden tot meer werkhervattingsmogelijkheden.

WW
Onderzoek hoe premiedifferentiatie in de WW kan bijdragen om een vast contract aantrekkelijker te maken.

Aanpak schijnconstructies

 • Vervanging van de Wet DBA. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. En anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen.
 • De Inspectie wordt in staat gesteld beter toezicht te houden op het wettelijk minimumloon en intensiever schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting tegen te gaan.

Arbeidsmigratie

 • Faciliteren van voor Nederland gunstige arbeidsmigratie. Het kan de (kennis)economie, innovatieve slagkracht en concurrentiepositie van Nederland versterken. De tewerkstellingsvergunning zal ook voor 3 jaar kunnen worden verleend.
 • Uitbuiting van migranten wordt actief bestreden.

Beschut werk

 • Extra inspanning van gemeenten voor beschut werk.
 • Verhoging van budget waardoor voor 20.000 extra personen de mogelijkheid voor beschut werk ontstaat.

Bijstand/Participatiewet

 • Experimenten in de Participatiewet om bijstandsgerechtigden weer actief te krijgen op de arbeidsmarkt blijven mogelijk.
 • In gesprek met gemeenten over uitvoering tegenprestatie.
 • Loonkostensubsidies in de Participatiewet worden vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie.
 • Aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats te bieden.

IOW
IOW wordt verlengd met 4 jaar en leeftijdsgrens met AOW-leeftijd loopt mee.

Schuldhulpverlening

 • Schuldhulpverlening blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Via programmatische afspraken met gemeenten komen tot een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject.
 • De stapeling van boetes vanwege te laat betalen en bestuursrechtelijke premies wordt gemaximeerd.
 • Mogelijkheden voor betalingsregelingen worden uitgebreid.

Ontslag
Ontslag op verschillende gronden zou weer mogelijk moeten worden.

Transitievergoeding

 • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding in plaats van na 2 jaar.
 • Voor elk jaar in het dienstverband gaat de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen. Ook voor contractduren langer dan 10 jaar.
 • De mogelijkheid wordt verruimd om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. Scholing binnen de eigen organisatie gericht op een andere functie kan ook in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.
 • De criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers worden ruimer.
 • Bij beëindiging van een bedrijf door pensionering of ziekte, komen voorstellen om de transitievergoeding onder voorwaarden voor de werkgever te compenseren.

Ketenbepaling/tijdelijke contracten

 • De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd naar 3 jaar.
 • Er komt meer ruimte om sectoraal af te wijken en de tussenpoos (van 6 maanden) te verkorten als het werk daarom vraagt. Deze optie wordt verruimd naar ander terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van 9 maanden kan worden verricht. De sociale partners moeten hierover beslissen.

Proeftijd

 • De proeftijd wordt verruimd naar 5 maanden als een werkgever direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt.
 • Voor meerjaarscontracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd 3 maanden.

Payrolling/nulurencontract

 • Het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst wordt buiten toepassing verklaard.
 • Werknemers moeten qua (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk worden behandeld met werknemers bij de inlener.
 • De definitie van de uitzendovereenkomst wijzigt niet.

Loondoorbetaling bij ziekte
Verkorting van de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) van 2 naar 1 jaar.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten