3 december 2018

Doorwerken met een chronische aandoening: welke werk-gebonden factoren zijn van belang?

De ontwikkeling van een beslissingsondersteunend instrument. Gezocht: Voor dit project zoeken we arbeidsdeskundigen die mee willen denken in de opzet en uitvoering van het project en de vertaling van wetenschappelijke resultaten naar een concreet product dat bruikbaar is in de praktijk. Het gaat om 2 à 3 bijeenkomsten van circa anderhalf uur.

Doorwerken met een chronische aandoening is een steeds groter vraagstuk in de arbeidsdeskundige beroepspraktijk. Advisering aan werkenden en werkgevers omtrent duurzame inzetbaarheid wordt daardoor steeds belangrijker. Een veelheid aan persoons- en werk-gerelateerde factoren kan van invloed zijn op het vinden en behouden van werk. Huidig instrumentarium dat door arbeidsdeskundigen wordt gebruikt (als Werkverkenner en Scan Werkvermogen) richt zich vooral op het in kaart brengen van de persoonskenmerken. Uitbreiding van dergelijk instrumentarium met relevante werk-gerelateerde factoren is dan ook gewenst.

Het UMCG en Erasmus MC is recent een onderzoek gestart om inzicht te krijgen in welke werk-gerelateerde factoren bevorderend dan wel belemmerend werken voor het doorwerken met een chronische aandoening. Tevens is het doel om de opgedane kennis te vertalen in een beslissingsondersteunend instrument voor gerichte arbeidsdeskundige begeleiding.

Het project loopt tot juni 2020 en omvat vier onderdelen:
1. Inzicht genereren in de voorspellende waarde van generieke en ziekte-specifieke factoren voor arbeidsparticipatie en de invloed van persoons- en werk-gerelateerde kenmerken hierop.
2. Inzicht verkrijgen in de behoeften en wensen (programma van eisen) van arbeidsdeskundigen voor een beslissingsondersteunend instrument.
3. Vertaling van de verkregen kennis in een toepasbaar beslissingsondersteunend instrument voor gerichte arbeidsdeskundige begeleiding.
4. Pilot testen van dit instrument op praktische bruikbaarheid.

Geïnteresseerd? Mail naar het secretariaat.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten