De AD in het nieuws

Presentatie door AD tijdens Symposium 'Werken zonder beperking'
18 april 2015
Tijdens het symposium Werken zonder beperking, dat op 18 april plaats vond in de Eenhoorn te Amersfoort waren ruim 250 deelnemers vanuit 11 verschillende patiënten verenigingen aanwezig. Karel Bootsman gaf tijdens dit congres, namens de NVvA een presentatie getiteld "Werkplek: van alle kanten bekeken". Klik hier voor de presentatie en het programma van de dag.

GGZ inGeest en UWV samen aan het werk voor de cliënt
Samenwerking 4You, samen grenzen slechten
Op 2 maart publiceerde Skipr de resultaten van een onderzoek van het UMCG in opdracht van UWV en GGZ Nederland. De conclusie: UWV en ggz-organisaties werken amper samen. Dat dat lang niet overal geldt, bewijzen GGZ inGeest, UWV en de gemeentelijke dienst DWI Amsterdam die al 7 jaar samenwerken om onnodige schotten tussen de organisaties neer te halen. GGZ inGeest en UWV ontwikkelden de toolkit Samenwerking 4You waarin de cliënt centraal staat. Samenwerking 4You is landelijk beschikbaar. Lees hier het volledige artikel.


Arbeidsdeskundige op Radio 1
3 februari 2015
Luister naar het fragment van het programma "Dit is de nacht" waarin arbeidsdeskundige Agnes Kroes van Arbitrea advies geeft over arbeidsbemiddeling en mensen prikkelt en motiveert om weer op zoek te gaan naar werk en iets te doen waar ze goed in zijn.

Advies NVvA naar aanleiding SER advies Betere zorg voor werkenden / Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg aan Minister Asscher
27 oktober 2014
De NVvA heeft met belangstelling kennis genomen van het SER advies "Betere zorg voor werkenden / Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg" d.d. 19 september 2014. Het advies geeft een aantal richtingen aan die nog verdere uitwerking behoeven.
Volgens de raad moet de arbeidsgerelateerde zorg kwalitatief beter worden: effectiever, met meer kennis van zaken, met aandacht voor preventie en re-integratie, én toegankelijk voor alle werkenden. De SER heeft elementen uit de verschillende scenario’s gehaald en samengevoegd tot bouwstenen voor een eigen visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.
De NVvA geeft hierbij haar visie ten aanzien van arbeidsgerelateerde ‘’zorg’’ waarin sprake is van kwaliteitsverbetering, verhoogde effectiviteit, meer kennis van zaken en aandacht voor preventie en re-integratie, én toegankelijkheid voor alle werkenden. Wij geven u daarbij het volgende in overweging om mee te nemen in uw beleid. Lees hier de volledige brief.

NVvA geeft reactie aan LetselschadeRaad over Wetsvoorstel Affectieschade
27 augustus 2014
Erwin Audenaerde heeft namens NVvA zitting in de LetselschadeRaad. De LetselschadeRaad heeft alle leden gevraagd om te reageren op het wetsvoorstel Affectieschade. Erwin heeft deze reactie samen met KSG Letsel en het NVvA bestuur opgesteld. Lees hier de reactie.

Kansen voor arbeidsdeskundigen: laat toegevoegde waarde zien
CS Verbindt! juli 2014
Monique Klompé werd geïnterviewd door Marjol Nikkels van CS-opleidingen over het vak van arbeidsdeksundige en de grootste kansen en bedreigingen voor deze beroepsgroep. Lees hier het hele artikel.


Ondernemerschap voor mensen met een arbeidsbeperking
Good Company, Juni 2014
Zelfstandig ondernemerschap zou voor mensen met een arbeidsbeperking vaker een optie moeten zijn, vinden Olof King, directeur Diabetesvereniging Nederland (DVN) en Michelle Jongebloet, manager Nationale Markten van IMK. "In de praktijk blijkt dat ondernemerschap vaak zeer goed aansluit bij de persoonlijke ambities en mogelijkheden van veel mensen. Het starten van een bedrijf is ook voor mensen met een arbeidsbeperking een goede optie omdat de belasting van ondernemerschap variabel kan zijn." Lees hier het hele artikel.


Vijf vragen aan...
Sprank, 6 maart 2014
Vijf vragen aan Monique Klompé, voorzitter van de NVvA, over het nut van arbeidsdeskundigheid voor gemeenten. De vragen gaan met name over de positie van de AD en de Participatiewet. Klik hier voor het artikel.


Arbeidsgeschiktheid is niet het enige, je moet ook de arbeid geschikt maken
Monique Klompé in De Volkskrant, 14 januari 2014
De herkeuring van de Wajongers wordt een enrome klus, ook als is een echte keuring in veel gevallen niet eens nodig.
Een op de zeventig Nederlanders zit in een Wajong, bijvoorbeeld door een hartaandoening, autisme of het downsyndroom. Een groot deel van deze bijna 240 duizend mensen, die al vanaf jonge leeftijd gehandicapt zijn, zal zich als het kabinet zijn zin krijgt, vanaf volgend jaar moeten laten herkeuren. Klik hier voor het volledige artikel.


Nadere input voor de SER - toekomst arbeidsgerelateerde zorg
19 november 2013
In de hoorzitting op 28 oktober jl. heeft OVAL toegezegd op een aantal punten nadere informatie te leveren. Het gaat om:
1.voor- en nadelen van de branche- en sectoraanpak;
2.multidisciplinaire aanpak en samenwerking;
3.cijfers over arbeidsgerelateerde zorg in het MKB.
Hier worden deze drie punten verder toegelicht.


Henk Oranje Winnaar AD Award 2013
Henk heeft als arbeidsdeskundige een zeer ruime ervaring op diverse werkgebieden van de arbeidsdeskundige.
Henk zet zich breed in voor de ontwikkeling van het beroep arbeidsdeskundige, hij is jaren bestuurslid en vice-voorzitter van de NVvA geweest. Heeft zitting in de AKC programmaraad en is regelmatig actief in werk en denkgroepen. Nu is hij als projectleider verbonden aan het project CADO(+) (curriculum arbeidsdeskundige opleidingen).
Als de ALV op 7 november akkoord gaat met de eindtermen voor de AD opleiding dan schrijft de NVVA een nieuwe, heel belangrijke fase van geschiedenis. Want zoals uit "Een typisch Nederlands Beroep'' blijkt is er al in de eerste tien jaren van de vereniging een belangrijke poging gedaan tot een curriculum van een zelfstandige AD opleiding. Dat is toen mislukt door een interventie van de GMD.
Nu ligt er een akkoord van alle opleiders en de belangrijke stakeholders, waaronder het UWV, om deze eindtermen in te voeren in de nieuwe basisopleiding tot AD. Leden zijn geconsulteerd en hebben hun mening kunnen geven. Voorwaar een huzarenstuk, waarvan de betekenis pas veel later duidelijk zal worden. Zoals onze voorzitter toen zei "de deceptie is nog elke dag voelbaar'' zo kunnen we die straks in positieve zin duiden. ''We gaan de komende jaren van dit curriculum heel veel plezier hebben!"
Aan dit huzarenstuk heeft onze oud-vice-voorzitter Henk Oranje leiding gegeven in twee rondes. Terwijl hij daarnaast al op heel wat borden blijk heeft gegeven van zijn passie voor het vak (''uitdokteren'' van de bekende driehoek, College van Deskundigen, Programmaraad AKC). Maar de twee rondes die tot dit huzarenstuk hebben geleid zijn CADO en CADO+. Het is een unieke samenwerking geweest tussen beroepsgroep, opleiders en stakeholders die hebben geleid tot CADO+ en nu de ''eindtermen voor de Basisopleiding AD". Henk heeft daarbij als projectleider een stimulerende, zorgvuldige, initiërende rol vervuld. Omdat hij deze geschiedenisschrijving heeft mogelijk gemaakt verdiend Henk Oranje de AD Award.

Nieuwe samenwerking binnen het M&O domein: HRZON
24 juli 2013
Elf verenigingen binnen het M&O domein hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de naam ‘HRZON’. De verenigingen die hierbij betrokken zijn: BABF, INPUT, LVSC, NOBCO, NOBTRA, NOLOC, NVO2, NVP, NVvA, Polis en Recruiters United.
Het doel is om de komende jaren samen te werken om het M&O vak verder te professionaliseren, te positioneren en te profileren. Daarnaast gaan de elf verenigingen binnen HRZON samenwerken op het gebied van standpuntbepaling, het gezamenlijk ontwikkelen en organiseren van activiteiten en het benutten van elkaars inzicht en ervaring op organisatorisch terrein. Lees hier het bijbehorende persbericht.


Jetta Klijnsma tapt af van NVvA
10 juli 2013
De staatssecretaris maakt graag gebruik van onze kennis bij het slagen van de nieuwe
Partipatiewet. Vandaag hebben Loes Bernaert en Monique Klompé gesproken over loonwaarde, quotum en project MMM: mensen met mogelijkheden. Ook overhandigen wij haar onze visie op de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg.


NVvA stelt Mentorprofiel op
5 juni 2013
De cursist die een opleiding tot arbeidsdeskundige volgt heeft tijdens en na de studie een mentor nodig die het vak beheerst en beschikt over pedagogische kenmerken. NVvA heeft een profiel opgesteld van de (ideale) mentor. Dit profiel kan gebruikt worden door zowel de opleidingsinstituten als door de cursist, zijnde de mentee. Klik hier voor het mentorprofiel.


Persbericht: Duurzame inzetbaarheid: een kwestig van preventie, participatie en belastbaarheid
18 april 2013
Iedereen die kan werken in Nederland hebben we hard nodig. Duurzame inzetbaarheid van werkenden is dus steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. En voor wie niet werkt is een duurzame plaats op de arbeidsmarkt ook essentieel. Het streven van het kabinet is dan ook om alle mensen, jong en oud, in Nederland geboren of van ver komend, met en zonder beperking, als volwaardig burger te laten participeren. Klik hier voor het persbericht.


NVvA stuurt brief aan Minister Lodewijk Asscher
16 april 2013
Iedereen die kan werken in Nederland hebben we hard nodig. Duurzame inzetbaarheid vanwerkenden is dus steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. En voor wie niet werkt is een duurzame plaats op de arbeidsmarkt ook essentieel. Het streven van het kabinet is dan ook om alle mensen, jong en oud, in Nederland geboren of van ver komend, met en zonder beperking, als volwaardig burger te laten participeren.
Het sociaal akkoord stelt dat werkgevers en werknemers in het kader van employabilitybeleid een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor duurzame inzetbaarheid. Sociale partners zijn er daarom voorstander van dat in het BW deze uitbreiding wordt vastgelegd in de begrippen ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed werknemerschap’. Wij onderschrijven deze visie en hebben uw voorgangers daarover al eerder geadviseerd. Wij doen zes aanbevelingen in het kader van duurzame inzetbaarheid. Klik hier voor de brief.


Persbericht: Zeven aanbevelingen voor een duurzame Participatiewet
22 februari 2013
Nederland heeft iedereen die kan werken nodig. Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. Het streven van het kabinet is dan ook om alle mensen, jong en oud, in Nederland geboren of van ver komend, met en zonder beperking, als volwaardig burger te laten participeren. Bij voorkeur regulier, maar als dat nog een brug te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving. De arbeidsdeskundige beroepsgroep onderschrijft deze visie en doet zeven aanbevelingen in het kader van een duurzame Participatiewet. Klik hier voor het persbericht.


NVvA stuurt brief aan Staatssecretaris Jetta Klijnsma
15 februari 2013
Nederland heeft iedereen die kan werken nodig. Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. Het streven van het kabinet is dan ook om alle mensen, jong en oud, in Nederland geboren of van ver komend, met en zonder beperking, als volwaardig burger te laten participeren. Bij voorkeur regulier, maar als dat nog een brug te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving. De arbeidsdeskundige beroepsgroep onderschrijft deze visie en doet zeven aanbevelingen in het kader van een duurzame Participatiewet. Klik hier voor de brief.

Kamp, Paling en Weurding feliciteren NVvA en omarmen WerkScan