Dossier - Participatie kennisdossier

« Terug naar het Blogs overzicht

Vinger aan de pols

Door Johannes van der Wal

Als beroepsvereniging behartigt de NVvA de belangen van de leden. En dat is vooral nu een belangrijke taak. Er wordt momenteel immers druk nagedacht over herinrichting van de sociale zekerheid en de plannen en ontwikkelingen volgen elkaar in sneltreintempo op. De NVvA zorgt dat zij, namens de aangesloten arbeidsdeskundigen, een stem heeft. Zodat het belang en de toegevoegde waarde van de arbeidsdeskundige beroepsgroep goed voor het voetlicht komt. ​

Als vereniging oriënteren we ons breed op de ontwikkelingen. Een goed voorbeeld daarvan is de korte studiereis naar Denemarken die in januari plaatsvond. Naast de NVvA waren daarvoor ook OVAL en de NVAB uitgenodigd. Verder gingen directeuren van arbodiensten, casemanagementbureaus, experts in de verzekeringswereld en een aantal zelfstandige bedrijfsartsen mee. Doel: een nadere kennismaking met het Deense flexicurity-model en de manier waarop arbozorg en uitvoering van verzuimbeleid in Denemarken zijn geregeld.

Denemarken is bijzonder omdat het een zeer flexibele arbeidsmarkt heeft. Waarom? Niet de werkgever, maar de werknemer zelf is in hoge mate verantwoordelijk voor re-integratie bij of na ziekte. Werknemers gaan vrij gemakkelijk uit dienst: de loondoorbetalingsplicht is slechts vier weken in plaats van twaalf jaar bij ons. En na 120 dagen verzuim - ook bij ziekte - mag een werknemer ontslagen worden, terwijl dat in Nederland pas na twee jaar mag.

Door de beperkte rechten bij ziekte en verzuim is er dus een flinke prikkel om weer aan de slag te komen. Mensen met geen of weinig afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen door de gemeente waar ze wonen. Dit is ook wat onder de nieuwe participatiewet bij ons gaat gebeuren. Heb je een beperking of is de uitval langdurig, dan zijn er in Denemarken tweedelijns artsen (verbonden aan het ziekenhuis) die je begeleiden bij de re-integratie. Arbodiensten zijn er afgeschaft.

Het flexicurity systeem leidt tot veel dynamiek en mobiliteit. Je komt veel sneller aan een baan, ook al omdat werkgevers veel minder grote financiële risico’s lopen. Maar zo’n werkbezoek drukt je ook met de neus op de nadelen van het systeem. Werkgevers zijn minder snel bereid om duurzame werkplekken in te richten, door de crisis is er minder vraag naar werknemers en vallen met name mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt buiten de boot. Per saldo is het langdurige ziekteverzuim hoger dan in Nederland. De kosten voor de gemeenten lopen op.

Wat leren we van deze studiereis? De NVvA neemt deze opgedane kennis mee in de beoordeling van de mogelijke scenario’s voor vernieuwing van arbeidsgerelateerde zorg. We wegen de voor- en nadelen tegen elkaar af en kijken wat toepasbaar is en wat de positie van de arbeidsdeskundige versterkt. Kortom, we houden de vinger aan de pols en gaan graag in gesprek met alle relevante partijen over fine tuning van het beste model en het zoeken naar de gouden middenweg in zekerheid, flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid.

delen via