Leidraad Verzuim
Opdrachtformulering (uit BCD)

Tekst afkomstig uit het Beroepscompetentiedossier (BCD):

Krijgt of verwerft de opdracht of adviesaanvraag, weegt af of deze kan worden aanvaard en legt de acceptatie schriftelijk vast.

Proces
1. krijgt een arbeidsdeskundige opdracht of adviesaanvragen
2. verkrijgt een arbeidsdeskundige opdracht of adviesaanvragen
3. beoordeelt of de opdracht of adviesaanvragen past binnen de kaders van het arbeidsdeskundig vakgebied, alsmede past binnen de eigen competenties en in samenhang met andere opdrachten geen “conflict of interest” kan opleveren
4. legt de opdracht en/of doel, als acceptatie, schriftelijk vast
5. legt desgewenst gemotiveerd en beargumenteerd verantwoording af voor een eventuele niet-acceptatie
6. houdt bij de beoordeling ook rekening met de eigen en andere (bedrijfs)planning

Algemene rollen
De AD is daarbij zelfstandig verantwoordelijk voor de acceptatie; naast de inschatting van een nadrukkelijke vakinhoudelijke component én de mogelijke afweging vanindividuele, groeps-, alsmede bedrijfsbelangen, houdt hij daarbij ook rekening met de door het SRA opgestelde gedragsregels alsmede het mogelijk van toepassing zijnde, door de werkgever ondertekende, professioneel statuut. Bij die afweging kunnen uiteraard collegavakbroeders en/of leidinggevenden geraadpleegd worden.

Complexiteit
De complexiteit zit in de juiste inschatting van de veelheid en omvang van mogelijk tegenstrijdige belangen van de diverse actoren. In de uitvoering van een opdracht of adviesaanvraag zal veelal wet- en regelgeving kaderstellend zijn, waarbij het uiteindelijk oordeel of advies, op basis daarvan behalve rechtmatig, ook onafhankelijk en binnen de grenzen van redelijkheid, billijkheid, doelmatigheid en financieel verantwoord moet zijn.

Betrokkenen
De opdrachtgever in de zin van de direct leidinggevende van de AD en/of de werkgever/ondernemer als klant; maar ook de collega AD; de cliënt; de werkgever van de cliënt; de NVvA en de SRA.

Hulpmiddelen
Hedendaagse actuele en accurate kantoorautomatiseringsapparatuur en software.

Kwaliteit
De kwaliteit wordt bepaald door de verwoording van de operationeel opgestelde opdracht. Zowel bij acceptatie als bij niet-acceptatie moet duidelijk zijn gemaakt wat de motivatie is van de actie of niet-actie alsmede wat precies het eindproduct moet worden. Daarbij zal er tevens van tevoren een inschatting van de tijdsinvestering daartoe gemaakt zijn, of worden. Bij bestaande en bekende producten en processen zullen er daarvoor ook normen ontwikkeld zijn, terwijl bij nieuwe adviesaanvragenen dit onderdeel van een offerte zullen zijn.

Keuzes en dilemma’s
De bottleneck is in dit geval altijd de juiste afweging, (c.q. het zoeken en vinden van het verantwoord evenwicht), tussen de kwaliteit en kwantiteit van het werk. De druk op een gewenste omzet mag nooit de gewenste arbeidsdeskundige kwaliteit geweld aandoen.