Leidraad Verzuim
Aandachtspunten

Rollen bepalen
De arbeidsdeskundige ontvangt de opdracht via mail, telefoon of persoonlijk contact. De arbeidsdeskundige legt bij acceptatie van het verzoek om coaching uit dat het gaat om een eenmalige beoordeling van de vraag om coaching. Tegelijkertijd geeft de arbeidsdeskundige aan op welke wijze het coachingstraject tot stand zal komen hoe hij de voortgang en de uitkomst aan de opdrachtgever zal terugkoppen.

Beoordelen conflicterende rollen
Bij het aannemen van de opdracht maakt de arbeidsdeskundige de afweging of hij de juiste persoon is om het casemanagement uit te voeren. Door betrokkenheid bij de organisatie, de afdeling of individuele casussen in een andere rol kan een rolconflict ontstaan, waardoor de arbeidsdeskundige zich niet meer onpartijdig kan opstellen of niet meer als zodanig ervaren kan worden. In dat geval mag de arbeidsdeskundige de opdracht niet accepteren.

Beoordelen voorwaarden
Zowel bij aanvaarding van de opdracht als tijdens de uitvoering ervan beoordeelt de arbeidsdeskundige of aan de voorwaarden voor het onderzoek voldaan wordt. Bij aanvang van de opdracht kunnen aanvullende voorwaarden worden overeengekomen bij mogelijke rolconflicten of knelpunten.

Plan van aanpak knelpunten
De arbeidsdeskundige voert het plan van aanpak knelpunten uit, zodat hij rolconflicten voorkomt of oplost, zoals is overeengekomen met de opdrachtgever bij acceptatie van de opdracht.

Uitkomst en communicatie

  • Casemanagement vraagt van de uitvoerder bijzonder brede communicatievaardigheden om met alle betrokkenen in dit proces samen te kunnen werken.

  • Daarnaast moet de casemanager beschikken over administratieve vaardigheden om tijdige registratie en verwerking te kunnen garanderen binnen de verzuimregistratiesystemen.

Ethische keuzes
De arbeidsdekundige moet het casemanagement objectief, belangeloos en vooral procesmatig uitvoeren. Daar waar de arbeidsdeskundige dit niet kan garanderen – om welke reden dan ook – moet de arbeidsdeskundige deze opdracht weigeren en overdragen aan een andere arbeidsdeskundige.

Ga naar algemene taken en werkprocessen