Leidraad Verzuim
Opdrachtacceptatie

Doelomschrijving
De arbeidsdeskundige wordt gevraagd om het casemanagement (tijdelijk) uit te voeren voor de gehele organisatie of voor een of meerdere onderdelen of afdelingen. Ook kan de arbeidsdeskundige worden ingeschakeld voor individuele verzuimdossiers.

Wanneer inzetbaar

 • De werkgever heeft onvoldoende mogelijkheden het casemanagement zelf uit te voeren.

 • Er is vacature- of vervangingsruimte die nog niet structureel is ingevuld.

 • De werkgever is niet tevreden over de uitvoering van het casemanagement en verzoekt de arbeidsdeskundige om het (tijdelijk) over te nemen of aan te vullen.

Voorwaarden voor inzet en opdracht
Er is een inwerkprogramma waarin de arbeidsdeskundige kennismaakt met het verzuimbeleid, het beschikbare registratiesysteem, de verantwoordelijkheden, de doelstellingen en de werkwijze binnen de organisatie op het gebied van verzuimbegeleiding.

Samenwerkingspartners/derden

 • managers en leidinggevenden;

 • HR-afdeling;

 • bedrijfsarts;

 • samenwerkingspartners voor interventies, zoals (arbeids)psychologen, fysiotherapeuten, re-integratieconsulenten;

 • familieleden;

 • behandelaars;

 • de werknemer zelf.

Knelpunten

 • Leidinggevenden en andere betrokkenen zijn onvoldoende gemotiveerd of ingewerkt in verzuimbegeleiding waardoor het advies van de arbeidsdeskundige niet adequaat ten uitvoer wordt gebracht.

 • Het verzuimbeleid is nog gericht op ‘ziek zijn’ in plaats van ‘re-integratie’ waardoor werkhervatting stagneert of mislukt.

 • De HR-afdeling is onvoldoende in staat om arbeidsrechtelijke zaken en personeelsbeleid op het gebied van verzuim zorgvuldig en gedegen uit te voeren.

 • Het management is niet genoeg betrokken om adequate en vernieuwende werkwijzen in te kunnen voeren.

Tijdpaden
Casemanagement is gericht op het behouden of realiseren van laag verzuim binnen de organisatie en op het voorkomen van langdurig verzuim en onnodige instroom in de WIA. De arbeidsdeskundige stuurt daarom constant op tijd en actie om verzuimperioden zo snel mogelijk te beëindigen.

Ga naar aandachtspunten