Leidraad Verzuim
Aandachtspunten

Rollen bepalen
De arbeidsdeskundige ontvangt vaak een meervoudige opdracht, waarin meerdere rollen kunnen zijn verenigd. Bij de acceptatie van de opdracht benoemt en omschrijft de arbeidsdeskundige de rollen die hij tijdens de opdracht zal uitvoeren.

Beoordelen conflicterende rollen
Bij het aannemen van de opdracht maakt de arbeidsdeskundige de afweging of hij de juiste persoon is om de coaching uit te voeren. Door betrokkenheid bij de organisatie of een afdeling in een andere rol kan een rolconflict ontstaan, waardoor de arbeidsdeskundige zich niet meer onpartijdig kan opstellen of niet meer als zodanig ervaren kan worden. In dat geval mag de arbeidsdeskundige de opdracht niet accepteren.

Beoordelen voorwaarden
Zowel bij aanvaarding van de opdracht als tijdens de uitvoering ervan beoordeelt de arbeidsdeskundige of aan de voorwaarden voor het onderzoek wordt voldaan. Bij aanvang van de opdracht kunnen aanvullende voorwaarden worden overeengekomen bij mogelijke rolconflicten of knelpunten.

Plan van aanpak knelpunten
De arbeidsdeskundige voert het plan van aanpak knelpunten uit, zodat hij rolconflicten voorkomt of oplost, zoals is overeengekomen met de opdrachtgever bij acceptatie van de opdracht.

Uitkomst en communicatie
De arbeidsdeskundige legt de gewenste resultaten van de ondersteuning vooraf vast in de opdracht en wel op zo’n manier dat deze bij het einde van de opdracht geëvalueerd kunnen worden. Op welke manier de arbeidsdeskundige de resultaten communiceert is afhankelijk van opdracht en opdrachtgever.

Ethische keuzes
De arbeidsdeskundige moet de coaching objectief en belangeloos uitvoeren. Daar waar hij dit niet kan garanderen – om welke reden dan ook – moet hij deze opdracht weigeren en overdragen aan een andere arbeidsdeskundige.

Ga naaralgemene taken enwerkprocessen