Leidraad Verzuim
Omschrijving van de opdracht

Omschrijving van de opdracht

De arbeidsdeskundige die zich bezighoudt met verzuim binnen organisaties kan leidinggevenden trainen in verzuimbeheersing. In deze rol als coach gericht op de organisatie is de arbeidsdeskundige onderdeel van een verzuimbeheersingstraject en stimuleert hij leidinggevenden hun verantwoordelijkheid in verzuim te nemen. Zo ervaren zij wat de meest succesvolle aanpak van verzuim is. Verzuim kan namelijk gezien worden als een vorm van ongewenst gedrag en is daarmee zeer beïnvloedbaar. Een mensgerichte en resultaatgerichte stijl van leidinggeven is daarom het beste recept voor verzuimbeheersing. Dan moet wel aan een aantal randvoorwaarden zijn voldaan, zoals goede arbeidsomstandigheden, betrokken medewerkers, duidelijke verzuimregels, resultaatgericht management, voor de lijn beschikbare verzuimcijfers en een service level agreement (SLA) met de arbodienst.

Relatiemanagement

Als de arbeidsdeskundige aanwezig is bij het overleg van het sociaal-medisch team (SMT) en bij het verzuimoverleg, kan hij deze visie overbrengen op leidinggevenden, HR-afdeling en arbodienst en deze partijen coachen in het oppakken van hun rol in verzuim. De aanpak van verzuim bestaat vooral uit relatiemanagement, waarbij de cruciale relatie die tussen de medewerker en diens directe leidinggevende is. Daar vindt het gesprek plaats, daar worden de werkafspraken gemaakt. De leidinggevende heeft de regie. De arbeidsdeskundige coacht HR-adviseurs om terughoudend te zijn bij kort verzuim. Hun rol is het monitoren van verzuim, het adviseren bij problematisch en langdurig verzuim op basis van hun kennis en ten slotte gevraagd en ongevraagd advies geven aan de leidinggevenden over verzuimvraagstukken. Dit laatste geldt ook voor de arbodienst.

Soort opdracht

Uiteraard zal de rol van de arbeidsdeskundige beïnvloed worden door het soort opdracht: gaat het om een incidentele opdracht bij een kleine organisatie of is de arbeidsdeskundige in loondienst van een grote organisatie? In het eerste geval zal de opdracht van de werkgever specifieker zijn, in het tweede geval kan de arbeidsdeskundige soms met een zekere vrijheid kwesties aanpakken in overleg met management en HR-afdeling.

Aanpak

De arbeidsdeskundige kan in zijn rol als coach de leidinggevende vragen stellen als:

  • Wat zou u er zelf aan kunnen doen?

  • Heeft u dat met de medewerker besproken?

  • Is het doel van de re-integratie bekend? Ook bij de medewerker en bedrijfsarts?

Ga naar opdrachtacceptatie