Leidraad Verzuim
Aandachtspunten

Rollen bepalen

De arbeidsdeskundige ontvangt de opdracht via mail, telefoon of persoonlijk contact. De arbeidsdeskundige legt bij acceptatie van het adviesverzoek uit dat het gaat om een eenmalige beoordeling van de vraag om advies. Tegelijkertijd geeft de arbeidsdeskundige aan op welke wijze het advies tot stand zal komen en hoe hij het advies zal terugkoppelen.

Beoordelen conflicterende rollen

Bij het aannemen van de opdracht maakt de arbeidsdeskundige de afweging of hij de juiste persoon is om de coaching uit te voeren. Door betrokkenheid bij de casus in een andere rol kan een rolconflict ontstaan, waardoor de arbeidsdeskundige zich niet meer onpartijdig kan opstellen of niet meer als zodanig ervaren kan worden. In dat geval mag de arbeidsdeskundige de opdracht niet accepteren.

Beoordelen voorwaarden

Zowel bij aanvaarding van de opdracht als tijdens de uitvoering ervan beoordeelt de arbeidsdeskundige of aan de voorwaarden voor het onderzoek wordt voldaan. Bij aanvang van de opdracht kunnen aanvullende voorwaarden worden overeengekomen bij mogelijke rolconflicten of knelpunten.

Plan van aanpak knelpunten

De arbeidsdeskundige voert het plan van aanpak knelpunten uit, zodat hij rolconflicten voorkomt of oplost, zoals is overeengekomen met de opdrachtgever bij acceptatie van de opdracht.

Uitkomst en communicatie

De arbeidsdeskundige coacht in deze opdracht met de intentie het werkhervattingsproces te optimaliseren. Gezien het belang hiervan in het kader van het re-integratieverslag is het noodzakelijk dat de arbeidsdeskundige de vraagstelling en opdracht kort en helder op papier zet voor werkgever en werknemer in de vorm van een intakerapportage, en daarna per coachingsgesprek kort rapporteert over de voortgang.

Ethische keuzes

De arbeidsdeskundige moet de coaching objectief en belangeloos uitvoeren. Daar waar de arbeidsdeskundige dit niet kan garanderen – om welke reden dan ook – moet hij deze opdracht weigeren en overdragen aan een andere arbeidsdeskundige.

Ga naar algemene taken en werkprocessen