Leidraad Verzuim
Opdrachtacceptatie

Doelomschrijving

De werkgever geeft de arbeidsdeskundige opdracht om een werknemer te coachen bij werkhervatting, om zo optimale werkhervatting te realiseren.

Wanneer inzetbaar

 • De werknemer is nog niet aan het werk. Het advies van de bedrijfsarts biedt onvoldoende houvast om werkhervatting mogelijk te maken. Werkgever en werknemer vragen zich af hoe de werkhervatting eruit moet zien en twijfelen aan de haalbaarheid ervan.

 • Het herstelproces zit vast. Behandeling levert niet veel vooruitgang op, maar actie gericht op werkhervatting is er nog niet. De leidinggevende geeft aan moeite te hebben met het realiseren van het re-integratie- of hervattingsadvies.

Voorwaarden voor inzet en opdracht

 • Er is een werkhervattingsadvies gegeven door bedrijfsarts en er zijn (minimale) beschikbare mogelijkheden.

 • Als er nog geen re-integratieadvies is gegeven, kan de arbeidsdeskundige de opdracht tot coaching beginnen met het geven van dat advies.

 • De werkgever geeft alle beschikbare informatie over de situatie, het tot stand komen van de situatie, een geldende functieomschrijving en een overzicht van beschikbare functies in de organisatie.

 • Ook mogelijk relevante informatie van derden komt vooraf beschikbaar.

 • De arbodienst verstrekt bij de verzuimsituatie een functionelemogelijkhedenlijst en actueel medisch advies.

 • De werknemer is bereid om zich open te stellen voor begeleiding en mee te werken aan het hieraan verbonden traject.

 • Er is geen sprake van een conflict in die mate dat de STECR-richtlijn Conflicten moet worden gehanteerd.

Samenwerkingspartners/derden

 • casemanager, HR-adviseur of werkgever;

 • de direct leidinggevende en collega’s op de werkvloer;

 • bedrijfsarts;

 • andere arbodeskundigen;

 • specialisten die interventies verrichten of hebben verricht;

 • specialisten die interventies kunnen verrichten om het re-integratieadvies ten uitvoer te brengen;

 • partner of familieleden die in dit proces betrokken zijn als steunpilaar;

 • hulpverleners die in dit proces betrokken zijn of moeten worden;

 • de werknemer zelf.

Knelpunten

 • Eventuele conflicten tussen werkgever en werknemer moeten opgelost zijn voordat coaching kan plaatsvinden.

 • Achterliggende problematiek van disfunctioneren moet vooraf meegenomen zijn in het re-integratieadvies zodat voor de coachingsopdracht een realistisch en uitvoerbaar re-integratiedoel kan worden vastgesteld.

 • Een situatie waarin extreme ziektewinst wordt behaald, maakt soms het realiseren van werkhervatting onmogelijk

 • Als de ingewonnen informatie over de belastbaarheid van de werknemer sterk afwijkt van wat hij aangeeft, moet dit opgelost worden voorafgaand aan de coaching.

 • Als de werkgever vooraf al heeft besloten hoe re-integratie moet worden gerealiseerd is er onvoldoende draagvlak voor coaching van de werknemer.

 • Als de coaching niet binnen een redelijke termijn uitvoerbaar is door met name gedragsproblematiek van de werknemer, moet de arbeidsdeskundige overwegen of het uitvoerende deel op de werkplek verricht zou kunnen worden door een jobcoach die hierin meer gespecialiseerd is.

Tijdpaden

De arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld binnen het proces Wet verbetering poortwachter. Snel en adequaat handelen is vanuit deze wetgeving noodzakelijk en voor de arbeidsdeskundige vanzelfsprekend. Dit moet ook herkenbaar zijn voor opdrachtgever en werknemer. Een coachingsvraag moet daarom voortvarend in behandeling worden genomen en binnen redelijke termijn worden uitgevoerd, om zo het proces niet te vertragen.

Ga naar aandachtspunten