Leidraad Verzuim
Opdrachtacceptatie

Doelomschrijving

De werkgever geeft opdracht om de werknemer te coachen bij het maken van keuzes om de inactiviteit te doorbreken en werkhervatting daadwerkelijk mogelijk te maken.

Wanneer inzetbaar

 • De werknemer is nog niet aan het werk. Het advies van de bedrijfsarts biedt onvoldoende houvast om werkhervatting mogelijk te maken. Werkgever en werknemer vragen zich af hoe zij verder moeten.

 • Het re-integratieproces zit vast. De behandeling zorgt niet meer voor veel vooruitgang, maar actie gericht op werkhervatting is er nog niet.

 • De werknemer verzuimt gedeeltelijk of geheel; de re-integratie stagneert of is onbevredigend.

Voorwaarden voor inzet en opdracht

 • Er is een re-integratieadvies opgesteld door een arbeidsdeskundige, of werknemer en werkgever hebben zelf een re-integratiedoel bepaald.

 • Als er nog geen re-integratieadvies is gegeven, kan de arbeidsdeskundige deze opdracht beginnen door dit advies alsnog te geven. Ook kan in de opdracht geconstateerd worden dat het bieden van keuzebegeleiding een voorwaarde is om een reëel re-integratiedoel te kunnen bepalen.

 • De werkgever geeft alle beschikbare informatie over de situatie, het tot stand komen van de situatie, een geldende functieomschrijving en een overzicht van beschikbare functies in de organisatie.

 • Ook mogelijk relevante informatie van derden komt vooraf beschikbaar.

 • De arbodienst verstrekt bij een verzuimsituatie een functionelemogelijkhedenlijst (FML) en actueel medisch advies.

 • De werknemer is bereid om zich open te stellen voor begeleiding en mee te werken aan het hieraan verbonden proces.

 • Er is geen sprake van een conflict in die mate dat de STECR-richtlijn Conflicten moet worden gehanteerd.

 • De arbeidsdeskundige moet ook kunnen ondersteunen bij loopbaangerichte vragen, of zodra dit aan de orde is, hiervoor samenwerking zoeken met een specialist op dit terrein.

Samenwerkingspartners/derden

 • casemanager, HR-adviseur, werkgever (meestal vertegenwoordigd door een leidinggevende) en soms ook collega’s;

 • bedrijfsarts;

 • andere arbodeskundigen;

 • vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij die betrokken is bij eventueel letselschadezaak of bedrijfsongeval;

 • specialisten die interventies verrichten of hebben verricht;

 • specialisten die interventies kunnen verrichten om het re-integratieadvies ten uitvoer te brengen;

 • partner of familieleden die in dit proces betrokken zijn als steunpilaar;

 • hulpverleners die in dit proces betrokken zijn of moeten worden;

 • de werknemer zelf.

Knelpunten

 • Er zijn onopgeloste conflicten tussen werkgever en werknemer. Deze moeten worden aangepakt voordat de arbeidsdeskundige aan zijn coachingsopdracht begint.

 • Achterliggende problematiek van disfunctioneren maakt dat dit advies als onbevredigend wordt ervaren door werkgever of werknemer. Deze problemen moeten meegenomen zijn in het re-integratieadvies zodat voorafgaand aan de coachingsopdracht een realistisch en uitvoerbaar re-integratiedoel kan worden vastgesteld.

 • Een situatie waarin extreme ziektewinst wordt behaald maakt het realiseren van hervatting soms onmogelijk.

 • De eventueel bij de re-integratie betrokken verzekeringsmaatschappij heeft een andere visie op of aanpak van keuzebegeleiding.

 • Als de ingewonnen informatie over de belastbaarheid van de werknemer sterk afwijkt van wat hij aangeeft, moet dit besproken worden voorafgaand aan de opdracht. Dit moet ook aan de orde komen tijdens de coaching. Later in het proces moet de bedrijfsarts opnieuw met de cliënt de functionelemogelijkhedenlijst vaststellen, die vervolgens de basis moet vormen voor werkhervatting.

 • Als de werkgever vooraf al heeft besloten hoe de re-integratie moet worden gerealiseerd, is er onvoldoende basis/draagvlak voor coaching van de werknemer.

Tijdpaden

De arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld binnen het proces Wet verbetering poortwachter. Snel en adequaat handelen is vanuit deze wetgeving noodzakelijk en voor de arbeidsdeskundige vanzelfsprekend. Dit moet ook herkenbaar zijn voor opdrachtgever en werknemer. Een coachingsvraag moet daarom voortvarend in behandeling worden genomen en binnen redelijke termijn worden uitgevoerd, om zo het proces niet te vertragen.

Ga naar aandachtspunten