Leidraad Verzuim
Aandachtspunten

Rollen bepalen

In een opdracht kunnen meerdere rollen zijn verenigd. Bijvoorbeeld naast adviseren aan de organisatie ook het adviseren van de individuele medewerker of het coachen en trainen van leidinggevenden. In de acceptatie van de opdracht benoemt de arbeidsdeskundige de rollen en omschrijft voldoende duidelijk de verschillende opdrachten en rollen.

Beoordelen conflicterende rollen

De arbeidsdeskundige moet bij de opdracht zorgvuldig bepalen of hij de rol van adviseur van de organisatie voldoende objectief kan uitvoeren en kan combineren met andere rollen.

Adviseren op managementniveau kan conflicteren met een rol als beoordelaar van het individu of coach, omdat daarbij andere belangen spelen. Het kan in het belang van de organisatie zijn dat een individuele verzuimende medewerker vertrekt, terwijl uit de analyse van de arbeidsdeskundige blijkt dat er wel degelijk mogelijkheden zijn iemand te herplaatsen. Ethisch handelen is hierbij van belang, waarbij als leidraad kan gelden dat recht altijd voor belang gaat. Dat zal de arbeidsdeskundige de opdrachtgever ook duidelijk moeten maken.

Bij het adviseren over providers dient het belang van de cliënt voorop te staan.

Beoordelen voorwaarden

Zowel bij aanvaarding van de opdracht als tijdens de uitvoering ervan beoordeelt de arbeidsdeskundige of aan de voorwaarden voor het onderzoek wordt voldaan. Bij aanvang van de opdracht kunnen aanvullende voorwaarden worden overeengekomen bij mogelijke rolconflicten of knelpunten.

Plan van aanpak knelpunten

De arbeidsdeskundige voert het plan van aanpak knelpunten uit, zodat hij rolconflicten voorkomt of oplost, zoals is overeengekomen met de opdrachtgever bij acceptatie van de opdracht. Geconstateerde knelpunten zoals onvoldoende bereidheid het werk aan te passen of een voorkeursbeleid als het gaat om werkaanpassingen, worden altijd met de opdrachtgever besproken.

Uitkomst en communicatie

De rol van adviseur aan de organisatie vraagt ook om verslaglegging en verantwoording. De (externe) arbeidsdeskundig adviseur zal rapporteren aan de opdrachtgever zoals afgesproken bij aanvang van de werkzaamheden. De analyse moet een dynamisch stuk zijn, aangezien organisaties kunnen veranderen. In de analyse moet ook vastgelegd worden hoe de organisatie het advies kan waarborgen.

Als het gaat om aangepast werk, zal de uitkomst een overzicht per afdeling kunnen zijn van de werkzaamheden die tijdelijk in een aangepaste functie gedaan kunnen worden. In het overzicht worden de volgende gegevens opgenomen: korte aangepaste functienaam, aantal plekken, beschrijving werkzaamheden, locatie, werktijden en roosters, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste fysieke en psychische mogelijkheden.

Bij structureel aangepaste werkplekken gaat het om dezelfde hierboven genoemde gegevens, maar daarbij komen nog de namen van medewerkers die al geplaatst zijn, evenals de plaatsen die nog beschikbaar zijn.

Als het gaat om een providerboog, kan het advies een overzicht zijn van de sociale kaart in de regio, met organisaties die interventies aanbieden gericht op de specifieke klachten die voorkomen in de organisatie.

Ethische keuzes

De arbeidsdeskundige werkt conform de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

Ga naar algemene taken en werkprocessen