Leidraad Verzuim
Aandachtspunten

Rollen bepalen

In een opdracht kunnen meerdere rollen zijn verenigd. Bijvoorbeeld naast adviseren ook het coachen en trainen van leidinggevenden. In de acceptatie van de opdracht benoemt de arbeidsdeskundige de rollen en omschrijft voldoende duidelijk de verschillende opdrachten en rollen.

Beoordelen conflicterende rollen

De arbeidsdeskundige dient bij de opdracht zorgvuldig te bepalen of hij de rol van adviseur van de organisatie voldoende objectief kan uitvoeren en kan combineren met andere rollen.

Adviseren op managementniveau kan conflicteren met een rol als beoordelaar van het individu of coach, omdat er andere belangen spelen. Het kan in het belang van de organisatie zijn dat lang verzuimende medewerkers die niet herplaatst kunnen worden, vertrekken. Dat is niet altijd ook in het belang van de individuele medewerker. Ethisch handelen is hierbij van belang waarbij als leidraad kan gelden dat recht altijd voor belang gaat. Dat zal de arbeidsdeskundige de opdrachtgever ook duidelijk moeten maken.

Beoordelen voorwaarden

De arbeidsdeskundige moet goed weten waar de grenzen liggen van zijn eigen professionaliteit (afhankelijk van kennis en ervaring) en hij moet de kerncompetenties van de andere arbodeskundigen kennen en kunnen inzetten. Dit is vaak helder, maar er zijn specialismen die zich niet alleen op de harde kant, maar ook op de zachtere mens-/gedragskant van verzuim richten (bijvoorbeeld ergonomen). Dan zal de arbeidsdeskundige - afhankelijk van de vraagstelling - een afweging moeten maken wie de beste professional is voor de opdracht.

De arbeidsdeskundige kan problemen signaleren vanuit verzuimcasuïstiek die verder door andere professionals kunnen worden opgepakt, zoals een bedrijfsfysiotherapeut, ergonoom, veiligheidskundige of arbeidshygiënist. Maar het kan ook zijn dat de arbeidsdeskundige zich bezig gaat houden met het gedragsvraagstuk in het kader van verzuimpreventie.

Plan van aanpak knelpunten

In algemene zin: de arbeidsdeskundige voert het plan van aanpak knelpunten uit, zodat hij rolconflicten voorkomt of oplost, zoals is overeengekomen met de opdrachtgever bij acceptatie van de opdracht.

Specifiek: Als de arbodienst niet mee wil werken, moet deze via de werkgever daarop worden aangesproken. Als tijdens de opdracht blijkt dat arbeidsomstandigheden en veiligheidsbeleid zo slecht zijn dat er veel werkgerelateerd verzuim is en de norm niet haalbaar is, zal de arbeidsdeskundige dit met de opdrachtgever moeten bespreken, onderbouwd met harde feiten.

Als er geen geld is om andere arbodeskundigen in te zetten terwijl dat wel beter zou zijn, moet de arbeidsdeskundige beoordelen of hij de opdracht nog kan uitvoeren. In ieder geval overlegt hij hierover met de opdrachtgever.

Uitkomst en communicatie

De rol van adviseur biedt de arbeidsdeskundige veel flexibiliteit in welke vorm hij zijn adviezen geeft. De rol van adviseur aan de organisatie vraagt echter altijd ook om verslaglegging en verantwoording. De interne arbeidsdeskundige kan dit doen in een sociaal jaarverslag, maar ook in de vorm van een verslag van werkzaamheden (werkplekonderzoeken en adviezen, analyse re-integratietrajecten, aanbevelingen).

De externe arbeidsdeskundig adviseur zal rapporteren aan de opdrachtgever zoals afgesproken bij aanvang van de werkzaamheden.

Ethische keuzes

De arbeidsdeskundige werkt conform de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

Ga naar algemene taken en werkprocessen