Leidraad Verzuim
Opdrachtacceptatie

Doelomschrijving

De werkgever geeft de arbeidsdeskundige opdracht om een dossieronderzoek te doen en eventueel om met de werknemer in gesprek te gaan. Op basis daarvan kan de arbeidsdeskundige concreet advies geven op welke manier werkhervatting of re-integratie bereikt kan worden, rekening houdend met de beperkte belastbaarheid van de werknemer.

Wanneer inzetbaar

De arbeidsdeskundige kan individueel advies geven in de volgende situaties:

Werkgever en werknemer zien zelf niet of en hoe zij werkhervatting met de huidige beperkingen van de werknemer kunnen realiseren.

Werknemer geeft aan met de huidige beperkingen het eigen werk niet te kunnen uitvoeren terwijl de bedrijfsarts aangeeft dat hervatting in (aangepast) eigen werk wel mogelijk is.

Voorwaarden voor inzet en opdracht

 • Werkgever geeft alle beschikbare relevante informatie over de werknemer en een gedegen functieomschrijving waarin zijn taken en verantwoordelijkheden worden beschreven.

 • Ook mogelijk relevante informatie van derden komt vooraf beschikbaar.

 • De arbodienst verstrekt een functionelemogelijkhedenlijst (FML) en een actueel medisch advies

 • Werknemer is bereid om zich open te stellen voor advies en mee te werken aan het hieraan voorafgaande en volgende proces.

 • Er is geen sprake van een conflict in die mate dat de STECR-richtlijn Conflicten moet worden gehanteerd.

Samenwerkingspartners/derden

 • In zijn rol als adviseur gericht op het individu kan de arbeidsdeskundige te maken krijgen met:

 • casemanager, HR-adviseur, leidinggevende of werkgever;

 • collega’s waarmee de werknemer nauw moet samenwerken;

 • bedrijfsarts;

 • eventueel andere arbodeskundigen;

 • specialisten die interventies verrichten of hebben verricht;

 • specialisten die interventies kunnen verrichten om het re-integratieadvies ten uitvoer te brengen;

 • partner of familieleden die in dit proces betrokken zijn als steunpilaar;

 • hulpverleners die in dit proces betrokken zijn of moeten worden;

 • de werknemer zelf.

Knelpunten

 • Onopgeloste conflicten tussen werkgever en werknemer maken dit advies op voorhand zinloos.

 • Achterliggende problematiek van disfunctioneren maakt dat dit advies als onbevredigend wordt ervaren door werkgever of werknemer.

 • In een situatie waarin extreme ziektewinst wordt behaald, is het advies vaak moeilijk uitvoerbaar.

 • Als de direct leidinggevende ondeskundig of ongemotiveerd is, kan dit de uitvoering van het advies in de weg staan.

 • Als de ingewonnen informatie over de belastbaarheid van werknemer sterk afwijkt van wat de werknemer zelf aangeeft, kan de arbeidsdeskundige geen advies geven.

 • Als werkgever vooraf al heeft besloten hoe de re-integratie moet worden gerealiseerd, is er onvoldoende draagvlak voor het re-integratie- of hervattingsadvies van de arbeidsdeskundige.

Tijdpaden

De arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Snel en adequaat handelen is vanuit deze wetgeving noodzakelijk en voor de arbeidsdeskundige vanzelfsprekend. De arbeidsdeskundige moet een adviesvraag daarom voortvarend in behandeling nemen en binnen korte termijn afronden, zodat het poortwachtertraject niet wordt vertraagd.

Ga naar aandachtspunten