Leidraad Verzuim
Aandachtspunten

Rollen bepalen
De arbeidsdeskundige ontvangt via mail, telefoon of persoonlijk contact de opdracht. De arbeidsdeskundige legt bij acceptatie van het adviesverzoek uit dat het gaat om een eenmalige beoordeling van de vraag om advies. Tegelijkertijd geeft de arbeidsdeskundige aan op welke wijze het advies tot stand zal komen en hoe hij het advies zal terugkoppelen.

Beoordelen conflicterende rollen
Bij het aannemen van de opdracht maakt de arbeidsdeskundige de afweging of hij de juiste persoon is om advies te geven. Door betrokkenheid bij de casus in een andere rol kan een rolconflict ontstaan, waardoor de arbeidsdeskundige zich niet meer onpartijdig kan opstellen of niet meer als zodanig ervaren kan worden. In dat geval mag hij de opdracht niet accepteren.

Beoordelen voorwaarden
Zowel bij aanvaarding van de opdracht als tijdens de uitvoering ervan beoordeelt de arbeidsdeskundige of aan de voorwaarden voor het onderzoek wordt voldaan. Bij aanvang van de opdracht kunnen aanvullende voorwaarden worden overeengekomen bij mogelijke rolconflicten of knelpunten.

Plan van aanpak knelpunten
De arbeidsdeskundige voert het plan van aanpak knelpunten uit, zodat hij rolconflicten voorkomt of oplost, zoals is overeengekomen met de opdrachtgever bij acceptatie van de opdracht.

Uitkomst en communicatie

  • Werkgever en werknemer vragen het advies om zo werkhervatting voort te zetten  of te versnellen. Om misverstanden en communicatieproblemen te voorkomen is het  noodzakelijk dat de arbeidsdeskundige de vraagstelling en vervolgens het advies kort en helder op papier zet voor werkgever en werknemer.

  • De opdrachtgever kan de arbeidsdeskundige vragen een rapportage op te stellen waarmee hij de aanvraag van een voorziening nader kan onderbouwen.

Ethische keuzes
De arbeidsdeskundige dient het advies objectief en belangeloos te geven. Daar waar hij dit niet kan garanderen – om welke reden dan ook – moet hij deze opdracht weigeren of overdragen aan een andere arbeidsdeskundige.

Ga naar algemene taken en werkprocessen