Leidraad Verzuim
Opdrachtacceptatie

Doelomschrijving
De werkgever geeft opdracht voor een dossierstudie, gesprek met de werknemer of werkplekonderzoek waarna de arbeidsdeskundige concreet advies geeft over aanpassingen, voorzieningen en/of wet- en regelgeving.


Wanneer inzetbaar
De arbeidsdeskundige kan individueel advies geven in de volgende situaties:

 • Er ligt een hervattingsadvies van de bedrijfsarts dat werkgever en werknemer echter niet zonder nader advies kunnen realiseren. De vraag is met welke aanpassingen zij het advies van de bedrijfsarts wél kunnen uitvoeren.

 • Werknemer is nog of weer aan het werk, maar het hervattingsresultaat is onvoldoende of stagneert. Werkgever en werknemer vragen zich af of werkplek-, functie- of taakaanpassingen noodzakelijk zijn om een beter resultaat te behalen.

 • Werknemer kan zijn werk niet hervatten omdat zijn handicap zodanige belemmeringen oplevert dat zijn werkplek, werkomgeving of het vervoer drastisch aangepast moet worden. De vraag is of dit deels door voorzieningen bekostigd kan worden.

 • Werkgever heeft vragen over wet- en regelgeving rondom werkhervatting of over compensatie van productiviteitsverlies.

Voorwaarden inzet en opdracht

 • De werkgever geeft alle beschikbare informatie over de werknemer met betrekking tot zijn functie, taken, werkomgeving en overige relevantie informatie.

 • Ook mogelijk relevante informatie van derden komt vooraf beschikbaar.

 • Werknemer vertrekt ook relevante informatie, zoals adviezen van behandelaars en eerdere WAO/WIA-dossiers.

 • De arbodienst verstrekt een functionelemogelijkhedenlijst (FML) en een actueel medisch advies.

 • Werknemer is bereid om zich open te stellen voor advies en mee te werken aan de uitvoering.

 • Er is geen sprake van een conflict in die mate dat de STECR-richtlijn Conflicten
  moet worden gehanteerd

Samenwerkingspartners/derden
In zijn rol als adviseur gericht op het individu kan de arbeidsdeskundige te maken krijgen met:

 • casemanager, HR-adviseur, leidinggevende en/of werkgever;

 • bedrijfsarts;

 • andere arbodeskundigen;

 • specialisten die interventies verrichten of hebben verricht;

 • specialisten die interventies kunnen verrichten om het re-integratieadvies ten uitvoer te laten brengen;

 • partner of familieleden die in dit proces betrokken zijn als steunpilaar;

 • hulpverleners die in dit proces betrokken zijn of moeten worden;

 • de werknemer zelf.

Knelpunten

 • Onopgeloste conflicten tussen werkgever en werknemer maken dit advies op voorhand zinloos.

 • Achterliggende problematiek van disfunctioneren maakt dat dit advies als onbevredigend wordt ervaren door werkgever of werknemer.

 • In een situatie waarin extreme ziektewinst wordt behaald, is het advies vaak moeilijk uitvoerbaar.

 • Als de ingewonnen informatie over de belastbaarheid van werknemer sterk afwijkt van wat de werknemer zelf aangeeft, kan de arbeidsdeskundige geen advies uitbrengen.

 • Als werkgever vooraf al heeft besloten hoe de re-integratie moet worden gerealiseerd, is er onvoldoende draagvlak voor het re-integratie- of hervattingsadvies van de arbeidsdeskundige.

Tijdpaden
De arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Snel en adequaat handelen is vanuit deze wetgeving noodzakelijk. De arbeidsdeskundige moet een adviesvraag daarom voortvarend in behandeling nemen en binnen korte termijn afronden, zodat het poortwachtertraject niet wordt vertraagd.

Ga naaraandachtspunten