Leidraad Verzuim
Aandachtspunten

Rollen bepalen
De arbeidsdeskundige ontvangt de opdracht via mail, telefoon of persoonlijk contact. De arbeidsdeskundige legt bij acceptatie van het adviesverzoek uit dat het gaat om een eenmalige beoordeling van de vraag om advies. Tegelijkertijd geeft de arbeidsdeskundige aan op welke wijze het advies tot stand zal komen en hoe hij het advies zal terugkoppelen.

Beoordelen conflicterende rollen

  • De arbeidsdeskundige maakt de afweging of hij de juiste persoon is om advies te geven. Door betrokkenheid bij de casus in een andere rol kan een rolconflict ontstaan, waardoor de arbeidsdeskundige zich niet meer onpartijdig kan opstellen of niet meer als zodanig ervaren kan worden. In dat geval mag hij de opdracht niet accepteren.

  • Soms neemt de arbeidsdeskundige in zijn advies op dat de uitvoering hiervan mede door een arbeidsdeskundige moet worden gedaan. In dat geval dient de arbeidsdeskundige per situatie in te schatten in hoeverre hij dit advies zelf objectief en onbetrokken kan uitvoeren. Ligt een rolconflict op de loer, dan moet hij de uitvoer overdragen aan een andere arbeidsdeskundige.

Beoordelen voorwaarden
Zowel bij aanvaarding van de opdracht als tijdens de uitvoering ervan beoordeelt de arbeidsdeskundige of aan de voorwaarden voor het onderzoek wordt voldaan. Bij aanvang van de opdracht kunnen aanvullende voorwaarden worden overeengekomen bij mogelijke rolconflicten of knelpunten.

Plan van aanpak knelpunten
De arbeidsdeskundige voert het plan van aanpak knelpunten uit, zodat hij rolconflicten voorkomt of oplost, zoals is overeengekomen met de opdrachtgever bij acceptatie van de opdracht.

Uitkomst en communicatie 

  • Werkgever en werknemer vragen het advies om zo werkhervatting voort te zetten of te versnellen. Om misverstanden en communicatieproblemen te voorkomen is het noodzakelijk dat de arbeidsdeskundige de vraagstelling en vervolgens het advies kort en helder op papier zet voor werkgever en werknemer.

  • De arbeidsdeskundige levert een re-integratie- en hervattingsadvies, waarin hij een weging heeft gemaakt tussen de belastbaarheid van de werknemer en de belasting van het eigen werk en eventueel ander werk waarmee werkhervatting te realiseren is.

  • Als de arbeidsdeskundige adviseert een poortwachtercentrum in te zetten, neemt hij ook kennis en ervaring van de werknemer mee in bovenstaande weging.

Ethische keuzes
De arbeidsdeskundige dient het advies objectief en belangeloos te geven. Daar waar hij dit niet kan garanderen – om welke reden dan ook – moet hij deze opdracht weigeren en overdragen aan een andere arbeidsdeskundige.

Ga naar algemene taken en werkprocessen