Leidraad Verzuim
Opdrachtacceptatie

Doelomschrijving
Als adviseur gericht op het individu krijgt de arbeidsdeskundige van de werkgever opdracht om met de werknemer in gesprek te gaan en op basis daarvan concreet advies te geven op welke manier werkhervatting of re-integratie bereikt kan worden.

Wanneer inzetbaar
De arbeidsdeskundige kan individueel advies geven wanneer:

 • de werknemer nog niet aan het werk is, het advies van de bedrijfsarts onvoldoende houvast biedt om werkhervatting mogelijk te maken en werkgever en werknemer zich afvragen hoe het verder moet;

 • de werknemer nog wel aan het werk is maar er twijfels zijn of de belasting van de functie (nog) past bij de belastbaarheid van de werknemer;

 • de werknemer gedeeltelijk of geheel verzuimt;

 • de werknemer het werk heeft hervat, maar de loonwaarde te laag blijft;

 • er een WIA-aanvraag is gedaan die werd beoordeeld met een sanctie in de vorm van verlengde loondoorbetaling in afwachting van een aantoonbaar beter re-integratieresultaat.

Voorwaarden voor inzet en opdracht

 • De werkgever geeft alle beschikbare informatie over de situatie van de werknemer, het tot stand komen van die situatie, een geldende functieomschrijving en een overzicht van beschikbare functies in de organisatie.

 • Ook mogelijk relevante informatie van derden komt vooraf beschikbaar.

 • De arbodienst verstrekt een functionelemogelijkhedenlijst (FML) en een actueel medisch advies.

 • De werknemer is bereid om zich open te stellen voor advies en mee te werken aan het hieraan voorafgaande proces.

 • Er is geen sprake van een conflict in die mate dat de STECR-richtlijn Conflicten moet worden gehanteerd.

 • Het gaat daadwerkelijk om een adviesvraag. De arbeidsdeskundige moet altijd nagaan of het inderdaad om een adviesvraag gaat of dat er eerder sprake is van een beoordelingsvraag. Vooral als het advies verder strekt dan (aangepaste) werkhervatting in de eigen functie zal in de meeste gevallen een arbeidsdeskundig onderzoek noodzakelijk zijn en moet een beoordeling plaatsvinden.

Samenwerkingspartners/derden
In zijn rol als adviseur gericht op het individu kan de arbeidsdeskundige te maken krijgen met:

 • casemanager, HR-adviseur, werkgever of leidinggevende namens de werkgever;

 • bedrijfsarts;

 • andere arbodeskundigen;

 • specialisten die interventies verrichten of hebben verricht;

 • specialisten die interventies kunnen verrichten om het re-integratieadvies ten uitvoer te laten brengen;

 • partner of familieleden die in dit proces betrokken zijn als steunpilaar;

 • hulpverleners die in dit proces betrokken zijn of moeten worden;

 • de werknemer zelf.

Knelpunten

 • Onopgeloste conflicten tussen werkgever en werknemer maken dit advies op voorhand zinloos.

 • Achterliggende problematiek van disfunctioneren maakt dat dit advies als onbevredigend wordt ervaren door werkgever of werknemer.

 • In een situatie waarin extreme ziektewinst wordt behaald, is het advies vaak moeilijk uitvoerbaar.

 • Als de ingewonnen informatie over de belastbaarheid van werknemer sterk afwijkt van wat de werknemer zelf aangeeft, kan de arbeidsdeskundige geen advies uitbrengen.

 • Als de werkgever vooraf al heeft besloten hoe de re-integratie moet worden gerealiseerd, is er onvoldoende draagvlak voor een hervattings- of re-integratieadvies van de arbeidsdeskundige.

Tijdpaden

 • De arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld in het kader van de Wet verbetering poortwachter.

 • Snel en adequaat handelen is vanuit deze wetgeving noodzakelijk.

 • De arbeidsdeskundige moet een adviesvraag daarom voortvarend in behandeling nemen en binnen korte termijn afronden, zodat het poortwachtertraject niet wordt vertraagd.

 • De arbeidsdeskundige draagt zorg voor tijdige acceptatie, uitvoering en oplevering van de opdracht.  De uitvoering voldoet aan de verwachtingen die de arbeidsdeskundige heeft gewekt toen hij de opdracht accepteerde. 

 • Bij geconstateerde knelpunten volgt snelle en adequate terugkoppeling over het vervolg van de opdracht en eventuele aangepaste tijdpaden.

Ga naaraandachtspunten