Leidraad Verzuim
Opdrachtacceptatie

Doelomschrijving
De arbeidsdeskundige geeft de betrokken werkgever en werknemer een onafhankelijke beoordeling van de mogelijkheden van passend werk.

Wanneer inzetbaar
Een beoordeling van het passend werk is van belang:

 • als de werknemer nog aan het werk is, maar er twijfels zijn of de belasting van de functie (nog) past bij de belastbaarheid van de werknemer;

 • als duidelijk is dat de beperkingen van de werknemer een zodanige vermindering van belastbaarheid (zullen gaan) veroorzaken dat hij de in zijn werk en functie gevraagde belasting niet meer kan leveren;

 • wanneer werkgever en werknemer tijdens het re-integratietraject tot de conclusie komen dat een beoordeling van passend werk de kans op een succesvolle re-integratie kan vergroten;

 • als werkgever en werknemer van mening verschillen over het te volgen traject, de te maken keuzes en het re-integratie(-eind)doel;

 • bij de probleemanalyse of bijstelling van de probleemanalyse als terugkeer naar eigen werk niet meer mogelijk is;

 • bij een trajectwijziging van werk bij de eigen werkgever naar werk bij een andere werkgever;

 • bij de eerstejaarsevaluatie;

 • als duidelijk is dat het verloop van de re-integratie niet voldoet aan eerdere verwachtingen en dat de perspectieven tot een succesvolle re-integratie veel groter zijn in passend werk dan in het eigen werk.

Voorwaarden voor inzet en opdracht

 • Het overzicht van de beperkingen van de werknemer is betrouwbaar, volledig en actueel, en opgesteld aan de hand van een actueel medisch advies en functionelemogelijkhedenlijst (FML).

 • Voldoende onderzoekstijd voor het zorgvuldig uitvoeren van de opdracht.

 • Voldoende informatie, zowel schriftelijk als persoonlijk verkregen, voor het zorgvuldig uitvoeren van de opdracht.

 • Mogelijkheid tot overleg met en toelichting van de bedrijfsarts over de in kaart gebrachte mogelijkheden en beperkingen, wanneer deze beperkingen zeer kritisch en voorwaardelijk zijn voor de beoordeling.

 • Voldoende professionele afstand en borging van de objectiviteit.

 • Een goede omgeving voor het uitvoeren van het onderzoek, in overeenstemming met de gedragscode van de arbeidsdeskundige.

Samenwerkingspartners/derden
Bij de beoordeling van geschiktheid voor passend werk kan de arbeidsdeskundige te maken krijgen met:

 • management, directie, HR-afdeling, leidinggevende of een andere vertegenwoordiger van de werkgever;

 • de casemanager;

 • de bedrijfsarts;

 • andere deskundigen, specialisten en uitvoerders bij het traject;

 • partner, familieleden en hulpverleners;

 • de werknemer.

Knelpunten

 • Er kan niet worden voldaan aan de voorwaarden voor inzet.

 • Tijdens het onderzoek blijkt dat de onderzoekstijd niet toereikend is of dat de informatie onvoldoende is voor een zorgvuldige beoordeling.

 • De werkgever of werknemer kunnen of willen niet voldoende medewerking verlenen aan het onderzoek.

 • De werknemer ervaart andere beperkingen dan uit de FML naar voren komen of geeft beperkingen aan waarvan onduidelijk is of deze door de bedrijfsarts in kaart zijn gebracht.

Tijdpaden

 • De arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld binnen het proces Wet verbetering poortwachter.

 • Snel en adequaat handelen is vanuit deze wetgeving noodzakelijk.

 • De arbeidsdeskundige draagt zorg voor tijdige acceptatie, uitvoering en oplevering van de opdracht.  De uitvoering voldoet aan de verwachtingen die de arbeidsdeskundige heeft gewekt toen hij de opdracht accepteerde. 

 • Bij geconstateerde knelpunten volgt snelle en adequate terugkoppeling over het vervolg van de opdracht en eventuele aangepaste tijdpaden.