Leidraad Verzuim
Opdrachtacceptatie

Doelomschrijving
Met de beoordeling van arbeidsongeschiktheid op basis van het eigen werk verstrekt de arbeidsdeskundige werkgever, werknemer en andere belanghebbenden informatie voor:

 • het vaststellen van het arbeidsongeschiktheidspercentage, los van de rechten en plichten uit artikel 629 van het Burgerlijk Wetboek en andere rechten die werknemer kan doen gelden;

 • het vaststellen van kosten en baten van interventies;

 • het beantwoorden van een specifieke bijzondere opdracht;

 • het vaststellen van een uitkeringspercentage voor een verzuimverzekering.

Wanneer inzetbaar
Een beoordeling van arbeidsongeschiktheid is van belang bij:

 • conflicten en verschil van inzicht tussen werkgever en werknemer over de arbeidsongeschiktheid;

 • afweging van belanghebbenden en (co-)financiers (zoals een verzuimverzekeraar) voor investeringen in interventies. De beoordeling kan antwoord geven op de vraag van arbeidsongeschiktheid voor interventie en mogelijke arbeidsongeschiktheid na interventie;

 • vaststelling van arbeidsongeschiktheid voor een functie waarbij rekening gehouden dient te worden met de specifieke omstandigheden veroorzaakt door beperkingen, hulpmiddelen, extra organisatieondersteuning en overige van belang zijnde factoren, in relatie tot blijvende arbeidsongeschiktheid;

 • bepaling van de arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk, in relatie tot verwachte resterende verdiencapaciteit op basis van gangbare arbeidsongeschiktheid.

Voorwaarden voor inzet en opdracht

 • Het overzicht van de beperkingen van de werknemer is betrouwbaar, volledig en actueel, en opgesteld aan de hand van een actueel medisch advies en functionelemogelijkhedenlijst (FML).

 • Voldoende onderzoekstijd voor het zorgvuldig uitvoeren van de opdracht.

 • Voldoende informatie, zowel schriftelijk als persoonlijk verkregen, voor het zorgvuldige uitvoeren van de opdracht.

 • Mogelijkheid tot overleg met en toelichting van de bedrijfsarts over de in kaart gebrachte  mogelijkheden en beperkingen, wanneer deze beperkingen zeer kritisch en voorwaardelijk zijn voor de beoordeling.

 • Voldoende professionele afstand en borging van de objectiviteit.

 • Een goede omgeving voor het uitvoeren van het onderzoek, in overeenstemming met de gedragscode van de arbeidsdeskundige.

Samenwerkingspartners/derden
Bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid kan de arbeidsdeskundige te maken krijgen met:

 • management, directie, HR-afdeling, leidinggevende of een andere vertegenwoordiger van de werkgever;

 • de bedrijfsarts;

 • de verzekeraar, financiers en overige belanghebbenden;

 • de werknemer.

Knelpunten

 • Er kan niet worden voldaan aan de voorwaarden voor inzet.

 • Tijdens het onderzoek blijkt dat de onderzoekstijd niet toereikend is of dat de informatie onvoldoende is voor een zorgvuldige beoordeling.

 • De werkgever of werknemer kunnen of willen niet voldoende medewerking verlenen aan het onderzoek.

 • De werknemer ervaart andere beperkingen dan uit de FML naar voren komen of geeft beperkingen aan waarvan onduidelijk is of deze door de bedrijfsarts in kaart zijn gebracht. 

 • De opdrachtgevers willen een status geven aan de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid, die niet overeenkomt met de vaststellingsmethode en opdrachtomstandigheden.

Tijdpaden

 • De arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld binnen het proces Wet verbetering poortwachter.

 • Snel en adequaat handelen is vanuit deze wetgeving noodzakelijk.

 • De arbeidsdeskundige draagt zorg voor tijdige acceptatie, uitvoering en oplevering van de opdracht. De uitvoering voldoet aan de  verwachtingen die de arbeidsdeskundige heeft gewekt toen hij de opdracht accepteerde. 

 • Bij geconstateerde knelpunten volgt snelle en adequate terugkoppeling over het vervolg van de opdracht en eventuele aangepaste tijdpaden.