Leidraad Verzuim
Aandachtspunten

Rollen bepalen
De arbeidsdeskundige ontvangt vaak een meervoudige opdracht, waarin meerdere rollen kunnen zijn verenigd. Het beoordelen van de loonwaarde is in een meervoudige (standaard)opdracht vaak een deelopdracht, gericht op een (vervolg)advies over een trajectkeuze naar werk. De loonwaarde van dit toekomstig werk wordt daarbij gerelateerd aan de resterende verdiencapaciteit of is een grondslag voor de beoordeling van re-integratie-investeringen door derden.
De arbeidsdeskundige omschrijft in de acceptatiebevestiging of hij in zijn rapportage een antwoord op deze vragen kan geven.
Bij bijzondere opdrachten moet de arbeidsdeskundige bepalen of hij deze opdracht misschien als zelfstandige opdracht moet uitvoeren.

Beoordelen conflicterende rollen
Bij elke beoordelingsopdracht bepaalt de arbeidsdeskundige zorgvuldig of hij de rol van beoordelaar van re-integratiemogelijkheden voldoende objectief kan uitvoeren en kan combineren met andere rollen. Hij houdt hierbij rekening met rollen die hij tijdens de opdracht zal uitvoeren, rollen en opdrachten die hij eerder heeft uitgevoerd en rollen bij en invulling van mogelijke toekomstige opdrachten. Ook neemt hij rollen en opdrachten in acht die hij heeft uitgevoerd of zal uitvoeren bij dezelfde werkgever en/of dezelfde werknemer.

Beoordelen voorwaarden
De vaststellingsmethode van de loonwaarde is afhankelijk van het doel en de opdracht, de beschikbare informatie, de beoordelingsdatum en de tijd tussen beoordeling en (wettelijke) peildatum van een definitieve beoordeling. De arbeidsdeskundige beschrijft daarom de vaststellingsmethode in relatie tot het doel en de opdrachtomstandigheden. Bij tijdperiodes van meer dan drie maanden tussen beoordelingsdatum en peildatum is sprake van een globale vaststelling.

Plan van aanpak knelpunten
De arbeidsdeskundige voert het plan van aanpak knelpunten uit, zodat hij rolconflicten voorkomt of oplost, zoals is overeengekomen met de opdrachtgever bij acceptatie van de opdracht. De arbeidsdeskundige rapporteert voldoende duidelijk de vaststellingsmethode, doel en opdrachtomstandigheden van de beoordeling van loonwaarde, zodat de opdrachtgever een antwoord krijgt dat overeenkomt met de gewekte verwachtingen.  

Uitkomst en communicatie
De rol van beoordelaar stelt hoge eisen aan verslaglegging, onderbouwing en verantwoording. De arbeidsdeskundige stelt een zorgvuldige rapportage op waaruit zijn beoordeling volledig is te herleiden. De rapportage moet bovendien transparant, toetsbaar en reproduceerbaar zijn.
De indeling, opzet en onderwerpen van de rapportage voldoen aan normen die aan een rapportage worden gesteld en die algemeen door arbeidsdeskundigen zijn aanvaard.

Een rapportage is volledig en zorgvuldig, maar dient daarnaast ook leesbaar en zo compact mogelijk te blijven. Daarbij houdt de arbeidsdeskundige rekening met de lezers van zijn rapportage, zoals de werknemer en leidinggevende.
De opdracht kan beperkt zijn tot het afleveren van een schriftelijke beoordeling. Als de arbeidsdeskundige echter van mening is dat een schriftelijke rapportage niet automatisch tot begrip en een succesvol vervolg zal leiden, zal de arbeidsdeskundige daarnaast een persoonlijke toelichting aanbieden.

Als vooraf met de arbeidsdeskundige is afgesproken dat een persoonlijke toelichting van de rapportage onderdeel zal zijn van de opdracht, kan de arbeidsdeskundige in de rapportage toewerken naar deze toelichting en een eventuele vervolgopdracht. Tijdens dit gesprek kan de arbeidsdeskundige de opdracht als beoordelaar inclusief persoonlijke toelichting afronden. Afhankelijk van hoe het gesprek zich ontwikkelt, kan er ook sprake zijn van een vervolgopdracht waarbij de arbeidsdeskundige de betrokkene(n) coacht om tot een besluit en plan van aanpak te komen over het vervolg.
De arbeidsdeskundige bekijkt ook met welke communicatievorm(en) het oordeel tot de meeste acceptatie zal leiden.

Ethische keuzes
De arbeidsdeskundige werkt conform de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA). Specifiek betekent dat voor de opdracht beoordelen loonwaarde:

  • de arbeidsdeskundige opdrachten in de rol van beoordelaar objectief en onafhankelijk uitvoert;

  • er voor de uitvoering voldoende tijd is, waarbij het belang van de cliënt voorgaat op de begrote tijd bij aanvaarding van de opdracht;

  • de arbeidsdeskundige de beoordeling met uiterste zorgvuldigheid doet en geen opdrachten accepteert waarbij van tevoren een vaste tijd is bedongen;

  • bij tijdsoverschrijding van de opdracht de arbeidsdeskundige de reden en omstandigheden van overschrijding bespreekt met de opdrachtgever.

De arbeidsdeskundige gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie:

  • gaat zeer zorgvuldig om met (schriftelijke en mondelinge) informatieverstrekking aan derden;

  •  vraagt toestemming aan de werknemer voordat hij mogelijk vertrouwelijke informatie aan derden verstrekt;

  • verstrekt alleen die informatie die noodzakelijk is om tot een goede re-integratie en acceptatie van het doel van de opdracht te komen;

  • weegt daarbij de belangen van de opdrachtgever, de werknemer, een succesvolle re-integratie en daardoor het secundaire belang van de werknemer;

  • is verantwoordelijk voor het verzenden van zijn rapportage en beschermt de inhoud van zijn rapportages tegen onbevoegden; 

  • stelt alleen vertrouwelijke informatie aan de werkgever ter beschikking na toestemming van de werknemer en als dit in het belang is van de re-integratie en daardoor de kansen op een succesvolle re-integratie significant toenemen.