Leidraad Verzuim
Opdrachtacceptatie

Doelomschrijving
In de opdracht verstrekt de arbeidsdeskundige de betrokken werkgever en werknemer een onafhankelijke beoordeling van de loonwaarde:

 • voor het vaststellen van de loonwaarde en betaling, los van het recht op loondoorbetaling tijdens ziekte (artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek) en andere rechten die werknemer kan doen gelden;

 • voor het vaststellen van kosten en baten van interventies;

 • voor het beantwoorden van een specifieke bijzondere opdracht;

 • voor het maken van onderbouwde keuzes voor trajecten naar werk met een mogelijke loonwaarde in relatie tot de verwachte resterende verdiencapaciteit.

Wanneer inzetbaar
Een beoordeling van loonwaarde is van belang bij:

 • conflicten en verschil van inzicht tussen werknemer en werkgever over de loonwaarde;

 • afwegingen van belanghebbenden of (co)financiers (zoals een verzuimverzekeraar) voor investeringen in interventies;

 • het organiseren of creëren van een functie die niet is omschreven in cao of bedrijfsreglement en waarbij onder andere rekening gehouden moet worden met de specifieke omstandigheden veroorzaakt door beperkingen, hulpmiddelen, extra organisatieondersteuning;

 • de bepaling van een keuze voor werk met een mogelijke loonwaarde in relatie tot de verwachte resterende verdiencapaciteit;

 • het vaststellen van loonschade.

Voorwaarden voor inzet en opdracht

 • Het overzicht van de beperkingen van de werknemer is betrouwbaar, volledig en actueel, en opgesteld aan de hand van een actueel medisch advies en functionelemogelijkhedenlijst (FML).

 • Voldoende onderzoekstijd voor het zorgvuldig uitvoeren van de opdracht.

 • Voldoende informatie, zowel schriftelijk als persoonlijk verkregen, voor het zorgvuldige uitvoeren van de opdracht.

 • Mogelijkheid tot overleg met en toelichting van de bedrijfsarts over de in kaart gebrachte mogelijkheden en beperkingen, wanneer deze beperkingen zeer kritisch en voorwaardelijk zijn voor de beoordeling.

 • Voldoende professionele afstand en borging van de objectiviteit.

 • Een goede omgeving voor het uitvoeren van het onderzoek, in overeenstemming met de gedragscode van de arbeidsdeskundige.

Samenwerkingspartners/derden
Bij de beoordeling van de loonwaarde kan de arbeidsdeskundige te maken krijgen met:

 • management, directie, HR-afdeling, leidinggevende of een andere vertegenwoordiger van de werkgever;

 • de bedrijfsarts;

 • de verzekeraar, financiers en overige belanghebbenden;

 • de werknemer.

Knelpunten
Mogelijke knelpunten bij de opdracht beoordelen van loonwaarde:

 • Er kan niet worden voldaan aan de voorwaarden voor inzet.

 • Tijdens het onderzoek blijkt dat de onderzoekstijd niet toereikend is en/of dat de informatie onvoldoende is voor en zorgvuldige beoordeling.

 • De werkgever en/of werknemer kunnen of willen niet voldoende medewerking verlenen aan het onderzoek.

 • De werknemer ervaart andere beperkingen dan uit de FML naar voren komen of geeft beperkingen aan waarvan onduidelijk is of deze door de bedrijfsarts in kaart zijn gebracht.

 • De opdrachtgevers willen een status geven aan de beoordeling van de loonwaarde, die niet overeenkomt met de vaststellingsmethode en opdrachtomstandigheden.

 • Een discussie over het functioneren van de werknemer vertroebelt het onderzoek naar de productiviteit.

Tijdpaden
De arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld binnen het proces Wet verbetering poortwachter.

 • De arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld binnen het proces Wet verbetering poortwachter.

 • Snel en adequaat handelen is vanuit deze wetgeving noodzakelijk.

 • De arbeidsdeskundige draagt zorg voor tijdige acceptatie, uitvoering en oplevering van de opdracht.  De uitvoering voldoet aan de  verwachtingen die de arbeidsdeskundige heeft gewekt toen hij de opdracht accepteerde. 

 • Bij geconstateerde knelpunten volgt snelle en adequate terugkoppeling over het vervolg van de opdracht en eventuele aangepaste tijdpaden.