Leidraad Verzuim
Opdachtacceptatie

Doelomschrijving
Als beoordelaar van re-integratiemogelijkheden geeft de arbeidsdeskundige de betrokken werkgever en werknemer een onafhankelijke beoordeling van de te maken keuzes in het re-integratieproces, zodat de werknemer goed en zorgvuldig zijn werk kan hervatten.

Wanneer inzetbaar
Een beoordeling van de re-integratiemogelijkheden door een arbeidsdeskundige is gewenst:

 • wanneer de werknemer nog aan het werk is, maar er twijfels zijn of de belasting van de functie (nog) past bij de belastbaarheid van de werknemer;

 • als duidelijk is dat de beperkingen van de werknemer een zodanige vermindering van belastbaarheid (zullen gaan) veroorzaken dat hij de in zijn werk en functie gevraagde belasting niet meer kan aankan; 

 • wanneer duidelijk is dat het verloop van de re-integratie niet voldoet aan de eerdere verwachtingen; 

 • bij de eerstejaarsevaluatie; 

 • op elk moment in het traject, waarop werkgever en werknemer tot de conclusie komen dat een beoordeling van re-integratiemogelijkheden de kans op een succesvolle re-integratie vergroot.

Een beoordeling van re-integratiemogelijkheden door een arbeidsdeskundige is noodzakelijk wanneer: 

 • werkgever en werknemer van mening verschillen over het te volgen re-integratietraject, de te maken keuzes en het re-integratiedoel; 

 • het traject van werk bij de eigen werkgever wordt gewijzigd naar werk bij een andere werkgever;

 • de opdrachtgever dit wenst op basis van onvoldoende resultaat tot dan toe en aan dit onvoldoende resultaat zwaarwegende consequenties voor de betrokken partijen zijn verbonden;

 • werkgever en werknemer van inzicht verschillen over wat passend werk is.

Voorwaarden voor inzet en opdracht

 • Het overzicht van de beperkingen van de werknemer is betrouwbaar, volledig en actueel, en opgesteld aan de hand van een actueel medisch advies en functionelemogelijkhedenlijst (FML). 

 • Voldoende onderzoekstijd voor het zorgvuldig uitvoeren van de opdracht. 

 • Voldoende informatie, zowel schriftelijk als persoonlijk verkregen, voor het zorgvuldige uitvoeren van de opdracht. 

 • Mogelijkheid tot overleg met en toelichting van de bedrijfsarts over de in kaart gebrachte mogelijkheden en beperkingen, wanneer deze beperkingen zeer kritisch en voorwaardelijk zijn voor de beoordeling. 

 • Voldoende professionele afstand en borging van de objectiviteit.

 • Een goede omgeving voor het uitvoeren van het onderzoek, in overeenstemming met de gedragscode van de arbeidsdeskundige.

Samenwerkingspartners/derden
Bij de beoordeling van re-integratiemogelijkheden werkt de arbeidsdeskundige samen met:

 • management, directie, HR-adviseur, leidinggevende en/of vertegenwoordiger van de werkgever; 

 • de casemanager;

 • de bedrijfsarts; 

 • andere deskundigen, specialisten, hulpverleners en uitvoerders; 

 • partner en familieleden van de werknemer;

 • de werknemer zelf.

Knelpunten

 • Er kan niet worden voldaan aan de voorwaarden voor inzet. 

 • Tijdens het onderzoek blijkt dat de onderzoekstijd niet toereikend is en/of dat de informatie onvoldoende is voor een zorgvuldige beoordeling. 

 • De werkgever en/of werknemer kunnen of willen niet voldoende medewerking verlenen aan het onderzoek. 

 • De werknemer ervaart andere beperkingen dan uit de FML naar voren komen of geeft beperkingen aan waarvan onduidelijk is of deze door de bedrijfsarts in kaart zijn gebracht.

Tijdpaden

 • De arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld binnen het proces Wet verbetering poortwachter.

 • Snel en adequaat handelen is vanuit deze wetgeving noodzakelijk. 

 • De arbeidsdeskundige draagt zorg voor tijdige acceptatie, uitvoering en oplevering van de opdracht. De uitvoering voldoet aan de verwachtingen die de arbeidsdeskundige heeft gewekt toen hij de opdracht accepteerde. 

 • Bij geconstateerde knelpunten volgt snelle en adequate terugkoppeling over het vervolg van de opdracht en eventuele aangepaste tijdpaden.