Leidraad Verzuim
Samenwerkingspartners

Werkterrein

Verzuim is een groot werkterrein waarin verschillende personen en deskundigen werkzaam zijn. De arbeidsdeskundige heeft dus altijd samenwerkingspartners. De hoofdrol ligt in handen van werkgever en werknemer, zij hebben de eindverantwoordelijkheid in het verzuimproces. Deze twee hoofdrolspelers kiezen vervolgens per situatie met wie zij willen samenwerken om optimale re-integratie mogelijk te maken. De arbeidsdeskundige kan hierin ook adviseren. Er zijn een aantal onderdelen in het verzuimproces te onderscheiden waarin de arbeidsdeskundige steeds weer andere samenwerkingspartners tegen kan komen.

Preventie

In het kader van preventie werkt de arbeidsdeskundige samen met leidinggevenden maar ook met arbodeskundigen als arbeidshygiënist, veiligheidsdeskundige en arbeids- en organisatiedeskundige. Soms werkt de arbeidsdeskundige hier ook al met de bedrijfsarts samen.

Het verzuimproces

Tijdens het verzuimproces krijgt de arbeidsdeskundige te maken met de casemanager (aangewezen binnen de organisatie of ingehuurd). Deze bewaakt het verzuimproces, organiseert de te nemen stappen en houdt het verzuimdossier bij op zo’n manier dat dit zo nodig als re-integratieverslag ingediend kan worden bij de WIA-aanvraag. Naast de casemanager hebben manager en leidinggevenden een rol in het proces, evenals collega’s, HR-adviseur, preventiemedewerker, soms de ondernemingsraad en in toenemende mate ook verzekeraars (soms UWV). Maar ook familieleden zijn belangrijk in dit proces en treden soms op als samenwerkingspartners van de arbeidsdeskundige.

De ziekteoorzaak en het ziekteverloop

De bedrijfsarts beoordeelt of ziekte oorzaak is voor het verzuim. Daarnaast bewaakt de bedrijfsarts het herstelproces vanuit medisch perspectief: vertaalt medische informatie, maakt van hieruit een probleemanalyse, geeft de beperkingen en mogelijkheden aan waarmee en wanneer de werknemer zijn werk weer kan hervatten, communiceert zo nodig met behandelaars, geeft advies aan werkgever en werknemer op basis van de medische diagnose en informatie en adviseert over medische interventies.

Re-integratie

In de ondersteuning van de verzuimende werknemer in het re-integratieproces is de arbeidsdeskundige de specialist om de belasting van de functie of onderdelen ervan af te stemmen op de beschikbare belastbaarheid van de verzuimende werknemer. Om optimale re-integratie mogelijk te maken moet vaak ook ondersteuning geboden worden om de belastbaarheid te verhogen. Hierin kan de arbeidsdeskundige diverse samenwerkingspartners betrekken die voor interventies of behandeling worden ingezet, zoals specialisten in de curatieve sector, hulpverleners, bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfspsycholoog, bedrijfsfysiotherapie, enzovoort.