Cahier 25 – Volgend Sturen
Lesplan methodiek Volgend Sturen

Behorend bij de publicatie Volgend Sturen

In opdracht van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

Doelgroep

De training is ontwikkeld voor arbeidsdeskundigen

Basisvoorwaarden deelname

 • Afgeronde erkende opleiding Arbeidsdeskundige.

 • Als arbeidsdeskundige direct met klanten werken. Dit is belangrijk om de vertaalslag naar de praktijk te kunnen maken.

 • Basiskennis over:

  1. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

  2. psychische aandoeningen;

  3. wet- en regelgeving;

  4. gesprekstechnieken;

  5. systeemtheorie;

  6. groepsdynamica;

  7. individuele plaatsing en steun (IPS);

  8. functies en functie-eisen;

  9. secundaire factoren bij re-integratie.

Omvang training

 • vier dagdelen;

 • vier uur per dagdeel (waaronder een half uur pauze);

 • uren begeleide intervisie (nader te bepalen).

Aantal deelnemers

Twaalf personen

Doel training

De focus ligt op het trainen van de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen werken volgens de methodiek Volgend Sturen.

Uitgangspunten

 • Accentueren dat Volgend Sturen een andere manier van werken is.

 • De deelnemers eigenaar maken van het proces.

Opzet training

De training is opgezet rond de vier axioma’s van de Theory of Change:

 1. Als je vrij bent van verwachtingen, geef je ruimte om te groeien.

 2. Als mensen doen wat ze kunnen, ontstaat er ruimte om te groeien.

 3. Een veilig groepsklimaat bevordert de individuele ontwikkeling.

 4. Duurzame groei kan alleen plaatsvinden als de omgeving meeverandert.

Tijdens elk dagdeel staat één van de axioma’s centraal. De training bestaat uit oefenen en zelf ervaren, overdragen van kennis, opdrachten maken en ervaringen uitwisselen. We maken hierbij gebruik van de Theory of Change, de bijbehorende casussen, een acteur en filmpjes. Tussen de bijeenkomsten door oefenen de deelnemers het geleerde in hun eigen werkpraktijk.

Om de methodiek te laten beklijven, is het wenselijk om na afloop van de training begeleide intervisie aan te bieden.

DAGDEEL 1 Als je vrij bent van verwachtingen, geef je ruimte om te groeien

Huiswerk vooraf: lezen AKC-cahier Volgend Sturen.

Leerdoelen

 • Kennis van de Theory of Change.

 • Herkennen van verwachtingen.

 • Loskomen van verwachtingen.

 • Niet bang zijn voor afwijzing.

Programma

 • We vallen met de deur in huis met een oefening in het herkennen van verwachtingen (in tweetallen). Plenair nabespreken.

 • Plenaire kennismaking. Iedereen vertelt wat zijn of haar verwachtingen van de training zijn. Trainer geeft informatie over vrij van verwachtingen werken.

 • Kennis delen over de opzet van de training en de Theory of Change. Benadrukken dat de methodiek breder toepasbaar is dan alleen bij de doelgroep van het project Zorgassistent-in-de-klas.

 • Kennis delen over hoe je kunt loskomen van verwachtingen. Oefenen en nabespreken.

 • Optioneel: pauze combineren met oefening in waarnemen (lunchwandeling). Plenair: mensen beperken zich voortdurend in hun waarneming.

Huiswerk

In de praktijk oefenen met het herkennen van verwachtingen, loskomen van verwachtingen en niet bang zijn voor afwijzing.

DAGDEEL 2 Als mensen doen wat ze kunnen, ontstaat er ruimte om te groeien

Leerdoelen

 • Creëren van ruimte voor groei door de juiste vragen te stellen.

 • Moeilijke taken omzetten in uitvoerbare activiteiten.

 • Toepassen en aanpassen formulier ‘Evaluatie ontwikkeling zorgassistent’.

 • Omgaan met het niet nakomen van afspraken.

Programma

 • In tweetallen het huiswerk bespreken. Plenair: wat was lastig of onduidelijk?

 • Kennis delen over hoe je de juiste vragen stelt, zodat er ruimte komt voor groei. Oefenen en nabespreken.

 • Kennis delen over hoe je een moeilijke taak ombuigt in een uitvoerbare activiteit en daar een afspraak over maakt. Oefenen en nabespreken.

 • Kennis delen over hoe je het formulier ‘Evaluatie ontwikkeling zorgassistent’ kunt toepassen en aanpassen. Oefenen en nabespreken.

 • Kennis delen over wat je kunt doen als iemand de afspraak niet uitvoert en wat je vooral niet moet doen. Oefenen en nabespreken.

Huiswerk

In de praktijk oefenen met de leerdoelen.

DAGDEEL 3 Een veilig groepsklimaat bevordert de individuele ontwikkeling

Leerdoelen

 • Zorgen dat het veilig blijft in de groep.

 • Groepsdynamiek positief inzetten.

 • Ingrijpen bij problemen met de groepsdynamiek

Programma

 • In tweetallen het huiswerk bespreken. Plenair: wat was lastig of onduidelijk?

 • Kennis delen over hoe je zorgt voor veiligheid in de groep. Oefenen en nabespreken.

 • Kennis delen over hoe je de groepsdynamiek positief kunt inzetten. Oefenen en nabespreken.

 • Kennis delen over hoe je kunt ingrijpen bij problemen met de groepsdynamiek. Oefenen en nabespreken.

Huiswerk

In de praktijk oefenen met de leerdoelen.

DAGDEEL 4 Duurzame groei kan alleen plaatsvinden als de omgeving meeverandert

Leerdoelen

 • Het kleine systeem (ouders, gezin) helpen de verandering te accepteren.

 • Metacommunicatie over de aanpak met professionals.

 • De methodiek uitleggen aan stakeholders.

Programma

 • In tweetallen het huiswerk bespreken. Plenair: wat was lastig of onduidelijk?

 • Kennis delen over hoe je de ouder kunt helpen een verandering te accepteren. Oefenen en nabespreken.

 • Kennis delen over metacommunicatie met professionals. Oefenen en nabespreken.

 • Kennis delen over hoe je de methodiek kunt uitleggen aan stakeholders. Oefenen en nabespreken.

 • Evaluatie training.

Begeleide intervisie

In een aantal begeleide intervisiebijeenkomsten kunnen arbeidsdeskundigen ervaringen uitwisselen en advies krijgen over de methodiek Volgend Sturen.