Cahier 25 – Volgend Sturen
8.2 Cases

Om de ToC vanuit de praktijk te onderbouwen, zijn vier casestudies uitgevoerd bij ex-leerlingen van Stichting Gezel. Voor elke case is de ex-leerling, de moeder en de betrokken jobcoach geïnterviewd. Ook de rol van de coördinator van Stichting Gezel komt aan bod. Om pragmatische redenen zijn alleen deelnemers van de laatste opleidingsgroep benaderd. Met hen was er namelijk nog contact en de ervaringen met het traject zouden bij hen nog vers in het geheugen liggen. De interviews zijn in september/oktober 2020 afgenomen met degenen die wilden meewerken.

De cases onderbouwen het belang van de vier activiteiten in het project Zorgassistent-in-de-klas (groepsintake, aangepaste opleiding, begeleiden bij ‘leren werken’, betrekken van de omgeving) en de daarbij gehanteerde methodiek Volgend Sturen. Wat opvalt is dat er bij alle vier de ex-leerlingen de nodige (lage of juist hoge) verwachtingen waren (bij henzelf, de vorige school en/of in de thuissituatie). Verder was er sprake van specifieke problematiek waardoor veel begeleiding en maatwerk noodzakelijk was. Het ‘thuissysteem’ speelde ook een belangrijk rol. Elke case is echter anders en daarmee ook de aspecten die vooral belangrijk waren voor het succes. De casebeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 5.