Cahier 13a – Validering loonwaardevaststelling
1.2 Opdrachtkader

Dit AKC-project bouwt voort op de conclusies uit het eindrapport Naar de zelfde Loonwaarde (Panteia)1. Dit rapport stelt dat... ‘de oplossing deels moet worden gezocht in het verder uniformeren van de methoden onderling, maar ligt vooral ook binnen methoden in het opleiden en trainen van uitvoerders in het (blijvend) op uniforme wijze uitvoeren van de methodiek. Bovendien is het nodig meer inzicht te krijgen in de validiteit van de loonwaardemeting (weerspiegelt de uitkomst van een meting de werkelijke loonwaarde van een cliënt?)’.

In dit rapport wordt verder gebouwd op deze reeds verkregen inzichten en aanbevelingen.

Het advies en de set van afspraken die het project heeft opgeleverd, is toe te passen in alle situaties waarin de (gerealiseerde/feitelijk waargemaakte) loonwaarde vastgesteld moet worden ten opzichte van een normfunctie, als gevolg van een functionele beperking van een persoon.

Het AKC heeft de gewenste externe validering van de ‘loonwaardevaststelling’ zo wetenschappelijk mogelijk verantwoord vormgegeven. Samen met onderzoeker Dr. A.J.M. Schellart MBA2 werkzaam voor CEC, is het onderzoekproject ingedeeld in de volgende vier hoofdstappen.

 1. Begripsconsensus

  Met een expertgroep worden de inhoudelijke begrippen waaruit een valide loonwaardebepaling zou dienen te bestaan beschreven. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitkomsten en aanbevelingen uit loonwaardebepaling in het kader van de gemeentelijke pilots loondispensatie.

  Gewenst product: een set van goed beschreven begrippen en uitgangspunten voor de referentiemethode van arbeidsdeskundige loonwaardevaststelling, op basis van taak-/urenanalyseprincipes. Loonwaardesystemen kunnen hieruit de gestandaardiseerde begrippen en uitgangspunten overnemen om de eigen methodiek te verbeteren.

 2. Opzet onderzoek validering methodieken

  Ontwerpen van een werkwijze om voor methodieken waarmee loonwaarde bepaald kan worden, vast te stellen of met de betreffende methodiek de loonwaarde valide bepaald wordt. Dit in te vullen middels een ‘efficacy pilot’ uit te voeren door het AKC. Daarvoor heb je een set casussen nodig waarvan een expertpanel vaststelt dat de loonwaarde binnen een bandbreedte juist is bepaald.

 3. Uitvoering onderzoek validering methodieken

  In een laboratoriumsituatie wordt de betrouwbaarheid van de inter-beoordelaars en de convergente validiteit onderzocht van loonwaardemethodieken die werken met de vergelijking van een normfunctie met de prestatie van een werknemer en de afgesproken definities van de basisbegrippen.

 4. Monitoring van de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid

  Een langer lopende monitorstudie, die het mogelijk maakt om uitspraken te doen over de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid van het gebruik van loonwaardebepalingsmethodieken door getrainde professionals, over een langere periode en een groter aantal casussen en loonwaardevaststellingen.

Het AKC heeft bij deze opdracht gebruik kunnen maken van de resultaten van het eerdere onderzoek Arbeidsdeskundige methodiek voor de vaststelling van gerealiseerde loonwaarde3. De basiselementen van de beschreven loonwaardemethode, functieanalyse, gedegen onderzoek op de werkplek en het spiegelen aan de (vereiste) arbeidsprestatie die gangbaar is in de (norm)functie sluit aan bij de werkwijzen van Dariuz, VTA/DWI en de UWV-methodiek. De verwachting was dat dit gezamenlijk voldoende expertkennis bundelt om te adviseren over de eisen die te stellen zijn aan loonwaardebepaling, in termen van inhoudsvaliditeit, objectiviteit en (inter-beoordelaars)betrouwbaarheid.

Het AKC heeft een brede expertgroep van loonwaarde-experts gevormdom dit project uit te voeren.4 In mei 2013 is dit traject gestart. Dariuz, VTA/DWI, UWV en AKC hebben de handen ineengeslagen om basis te leggen voor de validering van de methodieken.

1 

Zie noot 5.

2 

De heer Dr. A.J.M. Schellart MBA heeft vele onderzoekdesigns in het kader van studies op het terrein van de sociale zekerheid ontworpen en begeleid. Hij is specifiek ingehuurd om de onderzoekskwaliteit van het valideringstraject in het onderzoek en de monitoringsfase te bewaken en te borgen.

3 

De arbeidsdeskundige methodiek voor de vaststelling van gerealiseerde loonwaarde is beschreven door TNO Innovation For Life in opdracht van het AKC en vastgelegd in AKC Onderzoekscahier 6, te downloaden vanuit de AD-Kennisbank: www.adkennisbank.nl.

4 

Zie de expertlijst in bijlage 1.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document