22 augustus 2018

Technische aanpassingen wetsvoorstel deactivering quotumheffing

Belangrijke aanpassingen zijn het terugdraaien van de gevolgen van de t+2 regeling en het gelijkstellen van doelgroepen banenafspraak en quotumheffing.

Terugdraaien gevolgen t+2 regeling
Mensen met een arbeidsbeperking die eerder ten gevolge van de t+2-regel uit het doelgroepregister zijn verwijderd, kunnen weer worden opgenomen in het register. Om ze mee te laten tellen voor de doelgroep banenafspraak, vanaf de viermeting over 2018, moet de wetswijziging voor december 2018 in gaan. Het gaat hierbij om mensen die de Wajong-status of een geldige Wsw-indicatie hadden (op of na 1 januari 2013), maar die status of indicatie op enig moment in de periode tot 1 mei 2015 hebben verloren. Deze groep, ongeveer 3.900 mensen, zal weer worden teruggeplaatst in het doelgroepregister. Hun werkgevers zullen vanaf de inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel aanspraak krijgen op de no-riskpolis op grond van de Ziektewet en het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak op grond van de Wtl.

Inspanningen kleine werkgevers gaan meetellen bij bereking quotumpercentage
De banen die kleine werkgevers (< 25 medewerkers) in de marktsector hebben gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking, telden tot un toe niet mee in de bereking van het quotumpercentage. Dit geeft het aantal banen weer dat grote werkgevers moeten realiseren. Bij een eventueel in te stellen quotum in de sector markt, zou de opgave om 100.000 banen te realiseren volledig voor rekening van grote werkgevers komen. Met dit wetsvoorstel wordt de formule voor het berekenen van het quotumpercentage dusdanig aangepast dat alle gerealiseerde banen meetellen.

Gelijktrekken doelgroepen banenafspraak en quotumheffing
De doelgroep voor de quotumheffing wordt gelijkgetrokken met de doelgroep voor de banenafspraak en telt zodoende mee met het bewaken van de banenafspraak. De ingangsdatum van deze regeling moet in ieder geval vóór 1 december 2018 liggen om mee te kunnen tellen voor de viermeting. Het gaat hierbij om de 'quotumgroep': mensen bij wie voor het 18e jaar of tijdens de studie (tot 30 jaar) een ziekte of gebrek is vastgesteld, die werken en een voorziening ontvangen én alleen met die voorziening het WML kunnen verdienen. Onder de huidige regeling tellen de banen waarin deze mensen nu werken pas mee als de quotumregeling geactiveerd is. Na de wetswijziging zal deze zogenaamde quotumgroep ook meetellen voor de banenafspraak.

Meer informatie

- Wetsvoorstel deactivering quotumheffing ingediend (AWVN, 18-06-18)

- Behandeldossier wetsvoorstel deactivering quotumheffing (Overheid, 18-07-18)

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten