27 maart 2019

AKC zoekt een nieuwe directeur en een programmamanager

De huidige directeur van het AKC beëindigt 1 januari 2020 zijn activiteiten. AKC gaat op zoek naar een opvolger als directeur (gemiddeld 3 dagen per week) én een programmamanager (gemiddeld 3 dagen per week).

AKC is een stichting onder voorzitterschap van Hans Spigt. Het bestuur is eindverantwoordelijk. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en legt uit dien hoofde verantwoording af aan het bestuur dat vijf keer per jaar bijeenkomt. Daarnaast heeft de directeur ten opzichte van het bestuur een adviserende en beleidsinitiërende rol. Om de positie van het AKC zeker te stellen, zijn additionele fondsen en subsidies nodig. AKC is een netwerkorganisatie zonder eigen vestigingsplek.

AKC acteert in een breed krachtenveld van stakeholders zoals de NVVA, die de beroepsgroep vertegenwoordigt, de wetenschap (hoogleraren en lectoren), de opdrachtgevers van de arbeidsdeskundigen (zoals UWV, Arbodiensten, Gemeenten, Verzekeraars en bedrijven), cliëntenvertegenwoordigers en overheden. Een Programmaraad die periodiek bijeenkomt adviseert het AKC. AKC heeft een bijzondere leerstoel aan de Tilburg University en een Lectoraat aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. AKC heeft een eigen onderzoeksprogramma opgezet onder de naam “Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen.

Taken en verantwoordelijkheden directeur
• Opstellen en uitvoeren van het meerjarenplan en daarop gebaseerde jaarplannen;
• Verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de organisatie (de programma manager en het secretariaat/contentbeheer functie die zijn belegd bij secretariatenbureau MOS);
• Neemt beleidsinitiatieven en adviseert uit dien hoofde het bestuur van AKC;
• Onderhoudt contacten met en is eerste aanspreekpunt voor de relevante stakeholders zoals de Programmaraad AKC, NVVA, wetenschap, opdrachtgevers van arbeidsdeskundigen, vertegenwoordigers van cliënten, alsmede overheden;
• Zorgen voor een sluitende financiële jaarrekening;
• Verwerven van financiële middelen die de continuïteit van AKC zeker stellen.

Competenties
• Visie;
• Ondernemend;
• Resultaatgericht;
• Netwerker;
• Organisatievermogen;
• Verbindend.

Ervaring/opleiding
Academische opleiding en/of vergelijkbaar werk- en denkniveau en relevante werkervaring in het domein van arbeid en gezondheid.

Aard van de betrekking/honorarium
Op basis van overeenkomst van opdracht voor gemiddeld drie dagen per week. Het honorarium is afgestemd op het niveau van de functie.

Taken en verantwoordelijkheden programmamanager AKC
• In stand houden en uitbouwen van kennisoverdracht aan de beroepsgroep (waaronder valorisatie van kennis);
• Uitvoeren van projecten van diverse aard;
• Deelname aan begeleidingscommissies bij onderzoeken;
• Draagt bij aan het vergroten van het draagvlak van AKC bij stakeholders met een accent op de beroepsgroep;
• Adviseert over het meerjarenplan en de daarop gebaseerde jaarplannen (voornamelijk vanuit de behoefte van de beroepsgroep aan kennisontwikkeling);
• Draagt op verzoek van de directeur bij aan het verwerven van financiële middelen;
• Legt verantwoording af aan de directeur AKC.

Competenties
• Organisatievermogen;
• Ondernemend;
• Resultaatgericht;
• Verbindend;
• Digitaal vaardig;
• Gevoel voor verhoudingen.

Ervaring/opleiding
HBO + of academische opleiding dan wel gelijkwaardig werk- en denkniveau en kennis van het vak van arbeidsdeskundige en relevante werkervaring in het domein arbeid en gezondheid.

Aard van de betrekking/honorarium
Op basis van overeenkomst van opdracht voor gemiddeld 3 dagen per week. Het honorarium is afgestemd op het niveau van de functie.

Klik hier voor het volledige functieprofiel, van zowel de directeur als de programmamanager.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten