Registratie door SRA

Het werk van de arbeidsdeskundige raakt aan mensen en het beroep dient een waarborg te geven aan de maatschappij en de personen op wie de activiteiten zijn gericht. Tegelijkertijd is het belangrijk de arbeidsdeskundige een beroepsmatige bescherming te bieden door kwaliteitseisen te stellen aan de beroepsuitoefening en het instellen van een klachtrecht. Om gestalte te geven aan dit streven is op 4 april 1990, in nauwe samenwerking met NVvA, de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) opgericht.

Doelstelling
Statutair stelt NVvA zich sinds de oprichting op 8 mei 1971 tot doel de kwaliteit in de beroepsuitoefening van arbeidsdeskundigen te bevorderen. Hierin past het streven naar privaatrechtelijke bescherming van de beroepsuitoefening ten dienste van het algemeen belang in de Nederlandse samenleving. Naast de door NVvA erkende opleidingen en ingestelde Gedragsregels Arbeidsdeskundigen, dient openbare toegankelijkheid omtrent de kwalitatieve vereisten voor de beroepsuitoefening te worden bevorderd. Dit impliceert toezicht op de beroepsuitoefening, alsmede het scheppen van mogelijkheden tot behandeling van klachten en het nemen van corrigerende maatregelen. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn door NVvA toevertrouwd aan SRA.

Register
Arbeidsdeskundigen kunnen zich door SRA laten registreren. Voorwaarde hiervoor is dat zij zich conformeren aan de vastgelegde gedragsregels. Het register van SRA kent ruim dertienhonderd ingeschreven registerarbeidsdeskundigen.
Klik hier voor een overzicht van de gedragsregels

Informatie SRA
Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA)
Postadres Postbus 11189
2311 ED Leiden

Telefoon (088) 881 10 00
E-mail sra@register-arbeidsdeskundigen.nl
Internet www.register-arbeidsdeskundigen.nl